Atlīdzības sistēmas pilnveidošanas plāns nodots publiskajai apspriedei (20/04/2024)

No 16. līdz 29.aprīlim ikviens interesents tiesību aktu projektu publiskajā portālā (tapportals.mk.gov.lv) var iepazīties ar Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atlīdzības sistēmas pilnveidošanu”, kā arī sniegt savus priekšlikumus vai iebildumus IeM izveidotā plāna pilnveidei. Ar ziņojumu un tam pievienotajiem dokumentiem var iepazīties šeit - https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/a6be1aa7-ccfb-4a7e-b197-670a70c2c1f2

Par ziņojuma saturu īsumā:

IeM no savas puses piedāvā veikt pasākumus amatpersonu atlīdzības sistēmas pilnveidošanai un konkurētspējas stiprināšanai, salāgojot to ar Nacionālo bruņoto spēku karavīru atlīdzību, kā arī līdzsvarojot atlīdzību savstarpēji starp iekšlietu dienestiem, kā arī starp iekšlietu dienestiem un Ieslodzījuma vietu pārvaldi (IeVP), un nodrošinot, ka par līdzīgas atbildības un sarežģītības pienākumu veikšanu tiek noteikta līdzvērtīga atlīdzība. Piedāvājums pasākumus veikt divos soļos: pirmkārt, pilnveidot un paplašināt sociālo garantiju sistēmu, otrkārt, veikt izmaiņas mēnešalgu noteikšanā un ieviest ikgadējo novērtēšanas prēmiju.

1. solis – sociālo garantiju pilnveidošana

Lai tuvinātu sociālās garantijas karavīru sociālajām garantijām, paplašināms sociālo garantiju loks, turpmāk izmaksājot amatpersonām uzturdevas kompensāciju (400 euro mēnesī) un kompensāciju par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem (250 euro mēnesī), kā arī palielinot dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba kompensāciju (450 euro gadā). Ieviešanas termiņš – 2025.gads.

2. solis – mēnešalgu apmēra noteikšanas pilnveidošana un ikgadējās novērtēšanas prēmijas ieviešana

Šajā solī identificēti vairāki veicamie pasākumi, kuru ieviešana attiecīgi plānota 2026. un 2027. gadā.

2026. gadā plānots - daļēja jaunās mēnešalgu skalas ieviešana, mēnešalgu palielināšana (1.posms); ikgadējās novērtēšanas prēmijas ieviešana (izmaksa ar 2027. gadu); piemaksas par paaugstinātu dienesta pienākumu izpildes intensitāti noteikšana.

2027. gadā plānots - pilnīga jaunās mēnešalgu skalas ieviešana, mēnešalgu palielināšana (2.posms); ikgadējās novērtēšanas prēmijas pirmā izmaksa - par amatpersonu novērtēšanas rezultātiem par 2026. gadu.

Ziņojumā arī norādīts - lai amatpersonu mēnešalga arī turpmāk pēc 2027. gada atbilstu tā brīža darba tirgus situācijai un ekonomikas attīstības tendencēm, nepieciešams paredzēt, ka 2027. gadā tiek izstrādāts laika grafiks par atlīdzības paaugstināšanu turpmākajam periodam.

Lai nodrošinātu ziņojumā minēto pasākumu īstenošanu noteiktajos termiņos papildu nepieciešamais finansējums trīs gadu laikā ir 253 378 322 euro, tai skaitā 2025. gadā – 92 218 810 euro, 2026. gadā pret 2025. gadu indikatīvi – 83 576 680 euro, 2027.gadā pret 2026. gadu indikatīvi – 77 582 832 euro.

Pirms informatīvā ziņojuma nodošanas publiskajai apspriedei ar tā saturu iepazinās un savu atzinumu sniedza arī LIDA. Lai arī kopumā LIDA atbalsta ziņojumā iekļauto pasākumu īstenošanu, atsevišķos punktos tika izteikti iespējamo uzlabojumu piedāvājumi.

Tā, piemēram, sadaļā attiecībā uz mēnešalgu skalu LIDA virzīja sekojošos piedāvājumus:
- izvērtēt esošās tiesību normas un samazināt esošos 17 līmeņus. Tas ļautu palielināt būtisku atšķirību starp amatiem, radot veselīgu konkurenci un izaugsmi, vēlmi "kļūt labākam".
- LIDA ieskatā, pareizi būtu, ja viens no atalgojuma pieauguma (stabiliem) kritērijiem būtu inflācijas koeficients iepriekšējā gadā, kas ir Latvijas Bankas stabils rādītājs. Piemērojot šo kritēriju, amatpersonām būs stabils pamats, ka situācijā, ja netiks palielināts atalgojums būtiski, tad inflācija procenta pieaugums  nesamazinās kopējos amatpersonas ienākumus. Inflācijas koeficients varētu tikt piemērots starplaikos, kad netiek palielināts atalgojums.
- LIDA ieskatā, pareizi būtu, ja atalgojuma pieauguma izvērtējumā, tiktu pārskatīts jautājums par virsstundu apmaksas kārtību. Esošais nekomplekts, rada virsstundu darbu, kas būtu primāri jāapmaksā naudā. No prakses ir redzams, ka piešķirtais atpūtas laiks ir formāls, tikai uz papīra. Brīžiem neizsekojams un prasa rūpīgu abpusējo kontroli.
- LIDA ieskatā, pareizi būtu, ja atalgojuma pieauguma izvērtējumā, turpmāk netiktu piemēroti tādi vārdi kā "līdz 5% vai līdz 3%", tas rada bažas par tiesībām uz maksimālo procentu likmi. Tāpēc būtu nosakāmi precīzi procenti un precīzi nosakāma procentu veidošanas pamatbāze, piemēram, 5% no zemākās atalgojuma likmes.

Aicinām LIDA biedrus būs aktīviem un ne tikai iepazīties ar IeM sagatavotā informatīvā ziņojuma saturu un tam pievienotajiem dokumentiem, bet arī izmantot savas pilsoņa tiesības un aktīvi līdzdarboties šī dokumenta publiskajā apspriedē.

« Atpakaļ uz sarakstu