Kongress

Arodbiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Delegātu kongress. Delegātu kongresā var piedalīties ikviens Biedrs, Statūtos noteiktā kārtībā reģistrējoties kā delegāts.

Delegātu kongresā pieņemtie lēmumi ir obligāti visām Arodbiedrības pārvaldes institūcijām, Revīzijas komisijai un ikvienam Biedram.

Delegātu kongress tiek sasaukts 1 reizi četros gados un tiek noturēts ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms Valdes priekšsēdētāja, Valdes pilnvaru beigām.

Delegātu kongresā:

  • nosaka galvenos Arodbiedrības darbības virzienus;
  • nosaka biedru naudas lielumu, kas nedrīkst būt lielāks par 1% (vienu procentu) no pamata darbavietā saņemtās mēneša amatalgas/darba samaksas lieluma;
  • izvēlas Valdes priekšsēdētāju;
  • izvēlās pēc Valdes priekšsēdētāja ieteikuma ne vairāk kā četrus Valdes locekļus;
  • noklausās vēlētu Arodbiedrības institūciju atskaites un vērtē to darbību;
  • nosaka Revīzijas komisijas kompetenci, izraugās viņu locekļus un vadītāju;
  • pieņem citus lēmumus, kas skar Arodbiedrības darbību;
  • par Arodbiedrības iestāšanos savienībās vai izstāšanos no savienībām;
  • par Arodbiedrību savienību izveidošanu;
  • pārtrauc Arodbiedrības darbību Statūtos paredzētajā kārtībā.

Delegātus uz Delegātu kongresu izvirza saskaņā ar Valdes noteikto pārstāvniecības normu un kārtību, pamatojoties uz biedru skaitu arodbiedrībā. Valde nosaka delegātu skaitu pēc formulas no katriem 50 (piecdesmit) biedriem viens delegāts.

Ar atsevišķu Valdes rīkojumu ikviens Biedrs var kļūt par Delegātu, ja Valde ir saņēmusi Biedra rakstveida vai elektronisku iesniegumu piedalīties Delegātu kongresā kā Delegāts.

Delegāti tiek izvirzīti kā pārstāvji uz konkrētu Delegātu kongresu. Viņu pilnvaras beidzas līdz ar notikušu Delegātu kongresu. Delegātu var pārstāvēt cita persona uz rakstiskas pilnvaras pamata.