Dokumenti

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas, Arodbiedrību likums, kā arī citi likumi. Veidu, kādā arodbiedrība aizstāv strādājošo intereses, nosaka arodbiedrību statūti.

Arodbiedrības darbību regulē Arodbiedrību likums, Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi par biedrībām, ciktāl šis likums nenosaka citādi, kā arī arodbiedrību statūti.

Arodbiedrībai ir tiesības pašai izdot savus iekšējos normatīvos aktus, kuri izdoti pamatojoties uz statūtiem.