Biedriem

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība pateicas Jums par aktīvo līdzdalību arodbiedrības darbībā, kā arī vēlas atgādināt par dažām būtiskām lietām, kuras Jums  noderēs!

 • Arodbiedrība Jums nodrošina juridisko palīdzību ne tikai darba/ dienesta jautājumos, bet arī palīdz risināt juridiskos jautājumus saistībā ar privāto sfēru, piemēram, ģimenes un saistību tiesībās. Lai saņemtu juridisko palīdzību Jums jāsazinas ar arodbiedrības biroju izmantojot e-pasta adresi lida@lida.lv vai tālruni 22301434.
 • Arodbiedrība Jums nodrošina materiālo palīdzību dažādās dzīves situācijās:

           - bērna piedzimšanas vai adopcijas gadījumā;

           - dzīvesvietas postoša ugunsgrēka un/vai postošu plūdu gadījumā;

           - tuvinieka nāves gadījumā;

           - izdienas pensijas sasniegšana;

           - stāšanās laulībā;

           - darba devējam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai;

           - citos gadījumos, izvērtējot biedra iesniegumu.

Ar materiālās palīdzības saņemšanas kārtību un apmēriem varat iepazīties izlasot arodbiedrības Finanšu nolikumu. Lai saņemtu materiālo palīdzību Jums jāizdrukā un jāaizpilda iesniegums par materiālās palīdzības pieprasīšanu (atrodams šeit), un kopā ar citu, attiecīgajā situācijā nepieciešamo dokumentu kopijām, jānosūta (vēlams ierakstītā vēstulē) arodbiedrības birojam uz adresi Gaujas iela 15-6, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136. Pēc Jūsu pieprasījuma izskatīšanas, biroja darbinieki elektroniski Jums nosūtīs informāciju par pieņemto lēmumu.

 • Jums ir tiesības piedalīties visos arodbiedrības rīkotajos pasākumos, kā arī kopā ar citiem arodbiedrības biedriem rīkot savus kolektīvos pasākumus, saņemot arodbiedrības līdzfinansējumu.
 • Kā arodbiedrības biedram Jums ir tiesības izmantot mūsu sadarbības partnera Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības (LAKS) piedāvātos pakalpojumus – dažāda veida aizdevumus, ieguldījumus un uzkrājuma veidošanu. Ar detalizētāku piedāvāto pakalpojumu aprakstu varat iepazīties www.laks.lv! Informācija par to, kā izmantot šo iespēju, iegūstama sazinoties ar arodbiedrības biroju vai savu reģionālo pārstāvi, vai LAKS biroju!

Lai izmantojot arodbiedrības sniegto pakalpojumus nerastos lieki sarežģījumi lūdzam Jūs informēt arodbiedrības biroju par zemāk norādītajām izmaiņām:

 • Jūs esat mainījis tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
 • Jūs esat mainījis dienesta vietu;
 • Jūs esat atvaļinājies no dienesta/ pārtraucis darba tiesiskās attiecības.

Ne mazāk svarīga informācija, kuru Jums kā biedram derētu iegaumēt, ir biedra pienākumi un tiesības.

Biedram ir tiesības:

 • būt ievēlētam arodbiedrības institūciju amatos;
 • piedalīties kongresos, sēdēs un sapulcēs, vērsties pie visu līmeņu arodbiedrību pārstāvjiem, iegūt no viņiem informāciju, atklāti vērtēt viņu darbību, kā arī iesniegt savus priekšlikumus;
 • saņemt konsultāciju darba/dienesta sociālajos jautājumos, kā arī konsultāciju privātos jautājumos pēc vienošanās;
 • izmantot citas tiesības un garantijas, pakalpojumus, kas tiek sniegti biedriem;
 • pārtraukt dalību arodbiedrībā.

Biedram ir pienākumi:

 • strādāt, dienēt pēc labākās sirdsapziņas, pildīt darba līgumā, dienestā un normatīvajos aktos paredzētās saistības, ievērot iekšējos darba kārtības noteikumus, amata aprakstā minētos pienākumus;
 • ievērot Statūtus, pildīt arodbiedrības pieņemtus lēmumus;
 • ievērot vispārējās ētikas, morāles un uzvedības normas;
 • atbilstoši Statūtiem maksāt biedru naudu;
 • atbalstīt arodbiedrības darbību.

Pienākot laikam doties pelnītajā izdienas/vecuma pensijā, Jūs vēljoprojām varat būt arodbiedrības biedrs. Šajā gadījumā biedra naudas maksājums arodbiedrībai būs 1% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas.

Ja Jums ir vēlme veicināt arodbiedrības darbības attīstību un aktīvi līdzdarboties LIDA ikdienas darbā, aicinam Jūs pievienoties LIDA komandai kā Padomes loceklim vai līdzdarbojoties kādā no Komisijām! LIDA augstu novērtē savu biedru vēlmi tieši līdzdarboties arodbiedrības darbā un sedz visus finansiālos izdevumus, kas ar to saistīti.

Ja tomēr Jūs neesat apmierināts ar arodbiedrības darbību un vēlaties izstāties no tās, Jums ar rakstisku iesniegumu jāvēršas pie arodbiedrības Valdes priekšsēdētāja. Iesniegums rakstāms brīvā formā un nosūtāms uz arodbiedrības biroju (gadījumos, kad dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt arī izmantojot e-pastu). Pēc Jūsu iesnieguma izskatīšanas biroja darbinieki elektroniski Jums nosūtīs informāciju par pieņemto lēmumu. Būsim pateicīgi, ja savā iesniegumā izklāstīsiet arī iemeslus, kuri pamudinājuši šādu lēmumu pieņemt.