Biedriem

Par Biedru var būt:

 • Latvijas Republikas Tieslietu un/vai Iekšlietu sistēmā nodarbinātie un dienestā esošās amatpersonas/darbinieki, kā arī bijušie Tieslietu un Iekšlietu sistēmā nodarbinātās un dienestā bijušās amatpersonas;
 • ar Arodbiedrības priekšsēdētāja rīkojumu par Biedru var būt citi valsts un pašvaldību darbinieki/amatpersonas.
   

Biedram ir tiesības:

 • vēlēt un būt ievēlētam visos vēlētos Arodbiedrības institūciju amatos;
 • piedalīties kongresos, sēdēs un sapulcēs, vērsties pie visu līmeņu Arodbiedrību pārstāvjiem, iegūt no viņiem informāciju, atklāti vērtēt viņu darbību, kā arī iesniegt savus priekšlikumus;
 • saņemt juridisku konsultāciju darba, dienesta sociālos jautājumos saistībā ar darba vai dienesta attiecībām;
 • izmantot citas tiesības un garantijas, pakalpojumus, kas tiek sniegti Biedriem;
 • kļūt par Padomes locekli;
 • pārtraukt dalību Arodbiedrībā.

Biedram ir pienākumi:

 • strādāt, dienēt pēc labākās sirdsapziņas, pildīt darba līgumā, dienestā un normatīvajos aktos paredzētās saistības, ievērot iekšējos darba kārtības noteikumus, amata aprakstā minētos pienākumus;
 • ievērot Arodbiedrības statūtus, pildīt Arodbiedrības pieņemtus lēmumus;
 • ievērot vispārējās ētikas, morāles un uzvedības normas;
 • atbilstoši Statūtiem maksāt Biedru naudu;
 • atbalstīt Arodbiedrības darbību.