Lapas lietošanas noteikumi

Pirms uzsākt www.lida.lv mājas lapas lietošanu (turpmāk tekstā – Mājas lapa), lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi).

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, Jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus.

Visa Mājas lapā ievietotā informācija un ieteikumi ir uzskatāmi par informatīviem. Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība negarantē, ka Mājas lapā ietvertā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga. Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ievietoto informāciju.

Mājas lapa satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība patur īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo Mājas lapu un tās atsevišķiem elementiem vai arī Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībai ir šo tiesību īpašnieku atļauja izmantot materiālus Mājas lapā. Šīs Mājas lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai.
Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā Mājas lapā ietverto preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.
Ja Jūs vēlaties izmantot šīs Mājas lapas saturu, pārpublicēt tās saturu vai atsevišķus elementus vai veikt jebkuras citas darbības, lūdzam sazināties ar mums. Iespējams, mēs varēsim turpmāk veikt savstarpēji izdevīgu sadarbību.

Ja Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība norāda teksta saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, šādas saites nav uzskatāmas par Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības sniegtu apstiprinājumu vai ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti šādās tīmekļa vietnēs vai ar to palīdzību. Jūs pilnībā uzņematies risku par šādu saišu izmantošanu un Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība neuzņemas nekāda veida atbildību par šādu tīmekļa vietņu saturu, izmantošana vai pieejamību. Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība nav pārbaudījusi šādu tīmekļa vietņu satura patiesumu, precizitāti, pamatotību, ticamību vai pilnīgumu.

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības Mājas lapas reģistrēto lietotāju personas datu aizsardzību nodrošina atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.
Jūsu dati, kurus Jūs ievadāt/nododat, izmantojot Mājas lapu, netiek izpausti trešām personām. Dati tiek izmantoti tikai Jūsu izvēlēto pakalpojumu nodrošināšanai un gadījumos, ja to izpaušanu trešām personām pieprasa Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībai obligāti izpildāmi Latvijas Republikā saistoši normatīvie akti vai to izpaušana ir nepieciešama Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības interešu aizsardzībai.
Papildus iepriekšminētajam Jūsu dati var tikt izmantoti, lai Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība varētu sazināties ar Jums, tai skaitā lai nosūtītu informatīva rakstura informāciju. Ja Jūs nevēlaties saņemt informatīva rakstura informāciju, Jūs vienmēr varat mums par to paziņot, nosūtot e-pastu.
Jums jāsaprot, ka datu nosūtīšana tiešsaistē nav pilnīgi droša. Mēs nevaram garantēt datu pilnīgu aizsardzību un drošību, mēs tikai nodrošinām visus saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu mums elektroniski atsūtīto informāciju. Jūs esat atbildīgs par jebkādu datu elektronisku nosūtīšana. Jums var tikt piešķirta piekļuve tādām mūsu Mājas lapas daļām, kur nepieciešama parole. Jūs esat atbildīgs par paroļu drošību un konfidencialitāti.

Tiesības reģistrēties kā Mājas lapas lietotājam un piekļūt reģistrētajiem lietotājiem paredzētajai informācijai, kā arī izmantot reģistrētajiem lietotājiem pieejamās iespējas, var tikai Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības biedri. Pēc Mājas lapas lietotāja reģistrācijas pieprasījuma saņemšanas Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība saņemto informāciju salīdzina ar biedru reģistra datiem un apstiprina/ noraida reģistrācijas pieprasījumu 3 darba dienu laikā. Atsevišķos gadījumos reģistrācijas apstiprināšana/ noraidīšana var aizņemt ilgāku laika periodu. Reģistrētajiem lietotājiem izplatot komentārus Mājas lapā jāievēro "Komentāru izplatīšanas noteikumi"

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībai ir tiesības jebkurā laikā mainīt Lietošanas noteikumu saturu par to nekādā veidā Jūs iepriekš nebrīdinot. Tādēļ ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem pirms Jūs uzsākat lietot šo Mājas lapu. Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība neuzņemas atbildību par to, ka Jūs nesat iepazinies ar Mājas lapas Lietošanas noteikumiem un tā rezultātā Jums ir nodarīts jebkāda veida kaitējums.

Mēs būsim priecīgi saņemt Jūsu atsauksmes un ieteikumus par Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības Mājas lapas saturu un centīsimies uzlabot to tā, lai Mājas lapas apmeklētājiem būtu ērti lietojama un saistoša. Tomēr Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībai ir tiesības patstāvīgi izvērtēt to, vai ieteiktie uzlabojumi ir nepieciešami un kā tos īstenot, lai Mājas lapas padarītu labāku.