Padome

Arodbiedrības padome (turpmāk - Padome) ir Arodbiedrības institūcija, kas pilda savas funkcijas saskaņā ar Statūtiem. Padomi veido Padomes locekļi, kas iecelti Valdes rīkotā konkursā. Par Padomes locekli var būt tikai Arodbiedrības Biedrs.

Padomes kompetencē ir:

- īstenot Statūtu un Arodbiedrības darbības pamatvirzienu izpildi;

- īstenot Valdes dotās pilnvaras;

- sniegt ierosinājumus Valdei par Arodbiedrības darbību, stratēģiju un taktiku;

- Statūtos noteiktā kārtībā dibināt komisijas, lai organizētu un īstenotu Arodbiedrības darbību;

- veikt jaunu biedru piesaisti;

- veikt citus uzdevumus saistībā ar Arodbiedrības darbību, kas saskaņotas ar Valdi.

Padomes sastāvs

Edgars Dekšnis Rīga, Rīgas reģions 29550656 / edgars.deksnis@lida.lv
Juris Kabanovs Kurzemes reģions 25911234 / juris.kabanovs@lida.lv
Jevgeņija Maļecka Latgales reģions 26007158 / jevgenija.malecka@lida.lv
Ivars Jēgers Vidzemes reģions 29337458 / ivars.jegers@lida.lv
Atis Fingers Latgales reģions 25957755 / atis.fingers@lida.lv
Zaļina Gasanhanova Latgales reģions 29945412 / zalina.gasanhanova@lida.lv
Ainārs Cauņa Latgales reģions 26557998 / ainars.cauna@lida.lv
Agata Maulice Kurzemes reģions 20477094 / agata.maulice@lida.lv
Adrians Gūtšmits Rīga, Rīgas reģions 25576229 / adrians.gutsmits@lida.lv