Privātuma politika

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības privātuma politika

1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (turpmāk tekstā - LIDA), reģistrācijas Nr. 50008164341, juridiskā adrese: Gaujas iela 15-6, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136, mājaslapas: http://www.lida.lv

2. Lai labotu vai dzēstu sevis sniegto informāciju Jūs ar mums vari sazināties rakstot e-pasta vēstuli uz lida@lida.lv.

3. Vispārīgie noteikumi

3.1. LIDA privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus;

3.2. LIDA privātuma politikā ir aprakstīts, kā LIDA vispārīgi veic personas datu apstrādi. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi ir aprakstīta citos ar LIDA saistītos dokumentos;

3.3. LIDA personas datu apstrādei var piesaistīt LIDA personas datu apstrādātājus. LIDA veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar LIDA norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

4. Galvenie LIDA personas datu apstrādes nolūki

4.1. Biedru uzskaitei un administrēšanai;

4.2. Biedru identificēšanai, lai būtu iespēja savlaicīgi un kvalitatīvi sniegt biedriem noteikto pakalpojumu klāstu;

4.3. Apstrāde, kura ir vajadzīga, lai izpildītu uz LIDA attiecināmu juridisku pienākumu;

4.4. Apstrāde, kura ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko LIDA veic biedru un sabiedrības interesēs vai īstenojot LIDA likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

4.5. Biedru informēšanā par LIDA aktualitātēm e-pastā vai ar SMS starpniecību;

4.6. u.c. datu apstrādes nolūki, atkarībā no datu subjekta saistībām ar LIDA.

5. Personas dati, ko apstrādā LIDA

5.1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt.

5.2. Personas datu kategorijas, ko apstrādā LIDA, ir atkarīgas no datu subjekta saistībām ar LIDA. LIDA ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs privātuma politikas 4.punktā norādītājiem nolūkiem un tiesiskajiem pamatiem:

5.2.1. vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, korespondences un deklarētā adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

5.2.2. finanšu dati;

5.2.3. komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar datu subjekta komunikāciju ar LIDA;

5.2.4. dati, kurus datu subjekts pats paziņo LIDA;

5.2.5. datu subjekta IP adreses informācija;

5.2.6. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) - dati par LIDA mājaslapu (www.lida.lv) apmeklēšanu;

5.2.7. u.c. personas dati, atkarībā no datu subjekta saistībām ar LIDA.

6. Iespējamie datu saņēmēji

6.1. Bez datu subjekta rakstiskas piekrišanas LIDA nenodod datu subjekta datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informāciju sniedzama normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

6.2. Saviem datiem datu subjekts var piekļūt, kā arī izdarīt labojumus, sūtot pieprasījumu uz pasta adresi lida@lida.lv.

7. Datu glabāšanas periods

7.1. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods ir pamatots ar reģistrētu iesniegumu par Biedra uzņemšanu vai ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;

7.2. Pēc datu glabāšanas perioda beigām, LIDA drošā veidā izdzēš datu subjekta datus vai padara tos neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

8. Datu subjekta tiesības

8.1. Datu subjektam ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības ir šādas:

8.1.1. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

8.1.2. prasīt savu personas datu dzēšanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem;

8.1.3. ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad LIDA izvērtē, vai datu subjektam ir tiesības uz savu datu dzēšanu;

8.1.4. saņemt informāciju, vai LIDA apstrādā tā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;

8.1.5. saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas, vienošanās izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

8.1.6. netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar datu subjektu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja datu subjekts ir devis savu nepārprotamu piekrišanu;

8.1.7. iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;

8.1.8. Datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no LIDA ir saņēmušas informāciju par šo datu subjektu. LIDA nesniegs datu subjektam informāciju par tiesībsargājošām institūcijām.

9. Personas datu aizsardzība

9.1. LIDA ir ieviesis iekšējās procedūras, tehnoloģiskus risinājumus un kontroles līdzekļus, lai saglabātu personas datu drošību, integritāti un konfidencialitāti, tai skaitā, novērstu neatļautu piekļuvi personas datiem.

9.2. LIDA aizsargā datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LIDA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

10. LIDA privātuma politika var tikt precizēta. LIDA privātuma politika ir publicēta www.lida.lv sadaļā Izlasi! - Privātuma politika.