Revidents

Revidents kontrolē Arodbiedrības naudas līdzekļu un īpašuma racionālu lietojumu.

Par Revidentu var būt bijušais Valdes loceklis, Padomes loceklis, Valdes priekšsēdētājs, vai Biedrs, kurš Arodbiedrībā sastāv kopš dibināšanas.

Revidents tiek ievēlēts uz 4 (četriem) gadiem Delegātu kongresā.

Delegātu kongress ir tiesīgs noteikt Arodbiedrības iekšējo revīziju.

Revidents sagatavo atzinumu par revīzijas rezultātiem un informē Valdi, Padomi un delegātus.

Revidents sagatavojot atzinumus, ir tiesīgs pieaicināt speciālistus, saskaņojot to ar Valdi.

Ar 2018.gada 21.jūlija Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības Delegātu kongresa pieņemto lēmumu par Revidentu iecelts Zintis Lācis (29763957, zintis.lacis@lida.lv).