Par mums

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība
(Trade union of Latvian Interior employees)

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas apvieno noteiktas profesijas pārstāvjus, pārstāv un aizsargā darbinieku – arodbiedrības biedru – profesionālās, ekonomiskās, sociālās tiesības un intereses.

LIDA ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2010.gada 23.augustā ar reģistrācijas Nr.50008164341.

LIDA sevī apvieno vairāk kā 3000 biedru, kuri tiek nodarbināti Iekšlietu ministrijas (Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde) un Tieslietu ministrijas (Ieslodzījumu vietu pārvalde) padotības iestādēs, kā arī Pašvaldības policijā.

LIDA ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības  un Eiropas Policijas Konfederācijas (EuroCop) dalīborganizācija.

Arodbiedrības mērķi

Pārstāvēt un aizsargāt savu biedru profesionālās, dienesta, darba, ekonomiskās sociālās tiesības un likumīgās intereses. Radīt organizāciju, kas vieno valsts un pašvaldību institūcijas un iestādēs strādājošas personas. Apvienot vienotā arodbiedrībā visus iekšlietu sistēmā strādājošos un dienošos.

Arodbiedrība savu mērķu sasniegšanā veic šādu darbību:

 • pārstāv Arodbiedrības biedra (biedru) intereses visu instanču tiesās;
 • veic sarunās ar darba devēju, to skaitā arī ar Iekšlietu ministrijas sistēmā esošo Iestāžu vadītājiem vai viņu pilnvaroto amatpersonu Arodbiedrības biedru interesēs;
 • veic sarunas ar valsts varas un pārvaldes iestādēm, citās valsts un nevalstiskajām organizācijām Arodbiedrības biedru interesēs;
 • sagatavo un noslēdz darba koplīgumus, vienošanās ar darba devējiem par strādājošo (dienestā esošo) darba, sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem, kā arī kontrolē to izpildi;
 • organizē darba, darba aizsardzības un citu sociālās aizsardzības likumu ievērošanas sabiedrisko kontroli atbilstoši Latvijas Republikas likumiem;
 • ierosina un iesniedz priekšlikumus par izmaiņām tiesību aktos;
 • uztur sakarus ar Latvijas Republikas un citu valstu arodbiedrībām, starptautiskām organizācijām, apvienībām, savienībām un to organizāciju biedriem, piedalās to darbībā;
 • rakstiski, vārdiski vai citiem veidiem netraucēti izplatīt informāciju par savu darbību;
 • ierīkot plašsaziņas līdzekļus, nodarboties ar informatīvo izdevumu un materiālus izdošanu;
 • likuma noteiktā kārtībā gūt naudas līdzekļus un citu īpašumu, kā arī atbalstu no citām arodbiedrībām, sabiedriskām organizācijām, fondiem un fiziskām personām;
 • dibināt (būt par dibinātāju) uzņēmumus, fondus, kas tiek reģistrēti un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, nodarboties ar uzņēmējdarbību;
 • bez maksas konsultēt Arodbiedrības biedrus par tiesiskiem, ekonomiskiem, sociāliem jautājumiem tik tālu, cik tas ir saistīts ar Arodbiedrības biedru darbu, ekonomiskajām, sociālajām interesēm un viņu attiecībām ar darba devēju;
 • organizēt savu biedru un citu personu izglītošanu, ekonomiskajos, arodbiedrības darbības un citos jautājumos;
 • iespēju robežās sniegt Arodbiedrības biedriem materiālu atbalstu;
 • organizē Arodbiedrības biedru atpūtu un citus kultūras pasākumus;
 • organizē masu akcijas: sapulces, mītiņus, gājienus, demonstrācijas, piketus, lai aizstāvētu savu biedru sociāli ekonomiskās intereses saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un noteikto kārtību;
 • dibināt komitejas, komisijas, lai efektīvāk organizētu un realizētu savu darbību;
 • izmanto Latvijas Republikas likumos un tiesību aktos paredzētās tiesības.

Arodbiedrības pārvalde

 • Augstākā lēmējinstitūcija ir Arodbiedrības delegātu kongress.
 • Arodbiedrības izpildorgāns – Valde.
 • Arodbiedrības orgāns – Arodbiedrības padome.

Kā Arodbiedrība var līdzēt?

Arodbiedrība var daudz, jo dzīvojam tiesiskā valstī un ir likumi, kas nodrošina arodbiedrību un darba devēju sadarbību. Diemžēl daudzi likumi nedarbojas, arī daudzas arodbiedrības nerūpējas par saviem darbiniekiem, jo ir pašu darba devēju radītas un uzturētas.

Arodbiedrības mērķis un galvenais uzdevums ir aizstāvēt biedru intereses un darba tiesības attiecībās ar darba devēju! Tikai tad, kad ir strādāts pie galvenā uzdevuma, var pievērsties citām aktivitātēm. Dažkārt citas aktivitātes nepieciešamas, lai sasniegtu galveno uzdevumu, piemēram, veidojot kolektīvu atpūtas vai izklaides pasākumu, lai saliedētu kolektīvu. Kolektīva saliedēšana nepieciešama, lai palielinātu arodbiedrības biedru aktivitāti. Biedru aktivitātes palielināšana nepieciešama, lai labāk izprastu ierindas biedru vēlmes un iespējamos risinājumus.

Vissvarīgākais ir arodbiedrības biedrs. Katrs biedrs ir gaidīts arodbiedrības birojā, kur viņš var saņemt arodbiedrības palīdzību un atbalstu.

Biedriem apvienojoties, veidojās biedru grupa vai komiteja, kas pilnvaro aktīvāko vai uzticamāko biedru – līderi, lai tas apkopotu ierindas biedru vajadzības un nodotu tās risināšanai arodbiedrības Valdei.

Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru.