Statūti

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība

STATŪTI

Inčukalna novads,                                                                                  2018.gada 21.jūlijs

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (turpmāk – Arodbiedrība) ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas apvieno, pārstāv un aizsargā dienestā esošo/strādājošo – Arodbiedrības biedru (turpmāk – Biedrs) – darba, dienesta, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.
2. Arodbiedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē arodbiedrības darbību, ievērojot principus un normas, kas noteiktas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, citos valsts ratificētos starptautiskos paktos, konvencijās, līgumos un šiem Statūtiem.
3. Arodbiedrība iegūst juridiskās personas statusu, reģistrējoties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
4. Oficiālais tulkojums angļu valodā – Trade union of Latvian Interior employees.
5. Arodbiedrības oficiālais saīsinājums – LIDA.
6. Arodbiedrības mājaslapas nosaukums – www.lida.lv.

II ARODBIEDRĪBAS MĒRĶI

7. Apvienot, pārstāvēt un aizsargāt savu Biedru darba, dienesta, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.
8. Radīt organizāciju, kas vieno valsts un pašvaldības institūcijās un iestādēs dienējošās/strādājošās personas, veicināt to profesionālo izaugsmi, uzlabot dienesta/darba drošības, darba vides kvalitāti un disciplīnu.

III ARODBIEDRĪBAS DARBĪBA

9. Arodbiedrība savu mērķa sasniegšanai:

9.1. pārstāv Biedra intereses visu instanču tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs bez īpaša pilnvarojuma;
9.2. pārstāv Biedra intereses disciplinārlietās;
9.3. pārstāv Biedra intereses klātienē darba devēja izveidotās komisijās;
9.4. Biedru interesēs veic sarunas ar darba devēju, Tieslietu un/vai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vadītājiem vai viņu pilnvaroto pārstāvi par dienesta/darba jautājumiem;
9.5. Biedru interesēs veic sarunas ar valsts varas un pārvaldes iestādēm, citām valsts un nevalstiskajām organizācijām par dienesta/darba jautājumiem;
9.6. sagatavo un paraksta darba koplīgumus, vienošanās ar darba devējiem par dienējošo/nodarbināto darba, sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem, kā arī veic to izpildes kontroli;
9.7. organizē darba, darba aizsardzības un citu sociālās aizsardzības likumu ievērošanu sabiedrisko kontroli saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
9.8. ierosina un iesniedz priekšlikumus par izmaiņām normatīvajos aktos;
9.9. uztur sakarus ar Latvijas Republikas un citu valstu arodbiedrībām, starptautiskām organizācijām, apvienībām, savienībām un to organizāciju biedriem, piedalās to darbībā;
9.10. pēc nepieciešamības apvienojas savienībās un apvienībās;
9.11. rakstiski, vārdiski vai citā veidā izplata informāciju par savu darbību kā arī informāciju par dienestu un iestāžu aktualitātēm;
9.12. ierīko plašsaziņas līdzekļus, nodarbojās ar informatīvo izdevumu un materiālu izdošanu;
9.13. likumā noteiktajā kārtībā gūst naudas līdzekļus, ziedojumus un citu īpašumu, kā arī gūst atbalstu no citām fiziskām un juridiskām personām, fondiem;
9.14. dibina (ir dibinātājs) uzņēmumus, fondus, kas tiek reģistrēti un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī nodarbojas ar saimniecisko darbību;
9.15. konsultē Biedrus par tiesiskiem, sociāliem jautājumiem tik tālu, cik tas ir saistīts ar Biedru darbu/dienestu, kā arī sniedz juridisko palīdzību privātos jautājumos pēc vienošanās;
9.16. veic Biedru un citu personu izglītošanu par arodbiedrību darbību, kā arī citos jautājumos;
9.17. sniedz Biedriem materiālu atbalstu saskaņā ar Finanšu līdzekļu nolikumu;
9.18. organizē atbalsta, atpūtas un kultūras pasākumus;
9.19. organizē masu akcijas: sapulces, mītiņus, gājienus, demonstrācijas, piketus, lai aizstāvētu Biedru sociālās intereses, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību;
9.20. dibina komitejas, komisijas, lai efektīvāk organizētu un realizētu savu darbību;
9.21. izmanto citas Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos paredzētās tiesības.

IV ARODBIEDRĪBAS NAUDAS LĪDZEKĻI UN ĪPAŠUMS

10. Arodbiedrība ir juridiska persona ar tai piederošu simboliku, atribūtiku un norēķinu kontu bankā.
11. Arodbiedrības naudas līdzekļus veido Biedru nauda, ziedojumi un ieskaitījumi noteiktam mērķim, kā arī citi Latvijas Republikas likumos neaizliegtie ienākumi un iemaksājumi.
12. Biedrs ikmēneša biedru naudu ir tiesīgs maksāt:

12.1. centralizēti – biedra naudu katru mēnesi atskaita dienējošā/nodarbinātā Biedra grāmatvedība no Biedra mēneša amatalgas/darba samaksas un to pārskaita uz Arodbiedrības norēķina kontu bankā;
12.2. individuāli – biedra naudu katru mēnesi Biedrs personīgi pārskaita uz Arodbiedrības norēķinu kontu bankā.

13. Arodbiedrības naudas līdzekļi izlietojami Arodbiedrības darbības nodrošināšanai un attīstībai.
14. Arodbiedrībai var piederēt jebkāda cita likumīgi saņemta vai iegūta manta, kustams vai nekustams īpašums, intelektuālās tiesības.
15. Arodbiedrības Valdes priekšsēdētājs un Valde atbild par Arodbiedrības naudas līdzekļu un īpašumu racionālu izlietojumu.

15.1. Arodbiedrības naudas līdzekļu un īpašumu racionālu izlietojumu nosaka apstiprināts Finanšu līdzekļu nolikums.

V PIEDERĪBA ARODBIEDRĪBAI

16. Par Biedru var būt:

16.1. Latvijas Republikas Tieslietu un/vai Iekšlietu sistēmā nodarbinātie un dienestā esošās amatpersonas/darbinieki, kā arī bijušie Tieslietu un Iekšlietu sistēmā nodarbinātās un dienestā bijušās amatpersonas;
16.2. ar Arodbiedrības Valdes priekšsēdētāja rīkojumu par Biedru var būt citi nodarbinātie.

17. Biedrs Arodbiedrībā tiek uzskatīts par uzņemtu no iesnieguma reģistrācijas brīža Arodbiedrībā. Par uzņemšanu Arodbiedrībā Biedram tiek paziņots ar īsziņas starpniecību un/vai elektroniski uz Biedra e-pastu.
18. Biedram, kurš biedra naudas pārskaitījumu veiks individuāli, ir pienākums, ievērot Finanšu līdzekļu nolikumā norādītās prasības.
19. Dalība Arodbiedrībā var būt pārtraucama:

19.1. ar Biedra rakstisku iesniegumu, kurā izteikta vēlme izstāties no Arodbiedrības. Šādā gadījumā dalība tiek pārtraukta 14 darba dienu laikā no iesnieguma oriģināla saņemšanas brīža Arodbiedrībā. Valdei ir tiesības izvērtēt iesnieguma pamatojumu, un nepieciešamības gadījumā veikt pārrunas ar Biedru. Par izslēgšanu Biedram tiek paziņots elektroniski uz Biedra e-pastu vai ar īsziņas starpniecību;
19.2. Biedrs pēc būtības pārkāpis Statūtus vai viņa darbība ir pretrunā ar Arodbiedrības mērķiem. Šādā gadījumā Biedrs tiek izslēgts no Arodbiedrības, ja par to nolemj un nobalso 2/3 Valdes locekļu. Valdes lēmums var būt pārsūdzams Paplašinātajā sēdē, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valdes priekšsēdētājam. Lēmums par izslēgšanu Biedram tiek paziņots elektroniski uz Biedra e-pastu vai ar īsziņas starpniecību;
19.3. Biedrs nemaksā biedra naudu ilgāk par 3 mēnešiem un tas pēc brīdinājuma turpina nemaksāt biedra naudu. Šādā gadījumā Valdes priekšsēdētājs ar savu rīkojumu izslēdz Biedru no Arodbiedrības. Šis lēmums var būt pārsūdzams Paplašinātajā sēdē, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valdes priekšsēdētājam. Lēmums par izslēgšanu Biedram tiek paziņots elektroniski uz Biedra e-pastu vai ar īsziņas starpniecību;
19.4. Biedra nāves gadījumā;
19.5. Arodbiedrībai pārtraucot darbību.

20. Biedram ir tiesības:

20.1. būt ievēlētam Arodbiedrības institūciju amatos;
20.2. piedalīties kongresos, sēdēs un sapulcēs, vērsties pie visu līmeņu Arodbiedrību pārstāvjiem, iegūt no viņiem informāciju, atklāti vērtēt viņu darbību, kā arī iesniegt savus priekšlikumus;
20.3. saņemt konsultāciju darba/dienesta sociālajos jautājumos, kā arī konsultāciju privātos jautājumos pēc vienošanās;
20.4. izmantot citas tiesības un garantijas, pakalpojumus, kas tiek sniegti Biedriem;
20.5. pārtraukt dalību Arodbiedrībā.

21. Biedram ir pienākumi:

21.1. strādāt, dienēt pēc labākās sirdsapziņas, pildīt darba līgumā, dienestā un normatīvajos aktos paredzētās saistības, ievērot iekšējos darba kārtības noteikumus, amata aprakstā minētos pienākumus;
21.2. ievērot Statūtus, pildīt Arodbiedrības pieņemtus lēmumus;
21.3. ievērot vispārējās ētikas, morāles un uzvedības normas;
21.4. atbilstoši Statūtiem maksāt Biedru naudu;
21.5. atbalstīt Arodbiedrības darbību.

22. Biedram, kurš izstājies vai izslēgts no Arodbiedrības, vai kura dalība pārtraukta šajos Statūtos paredzētajos gadījumos, samaksātā biedru nauda un Arodbiedrības īpašuma daļa netiek atgriezta.
23. Izņēmuma gadījumos ar Valdes vienbalsīgu lēmumu Biedrs var būt atbrīvots no biedru naudas maksas.

VI ARODBIEDRĪBAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS

Delegātu kongress

24. Delegātu kongress ir augstākā Arodbiedrības pārvaldes institūcija.
25. Delegātu kongresā var piedalīties ikviens Biedrs, Statūtos noteiktā kārtībā reģistrējoties kā dalībnieks.
26. Delegātu kongress ir likumīgs, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 (divas trešdaļas) no visiem uz Delegātu kongresu izvirzītajiem delegātiem. Ja uz Delegātu kongresu nesanāk vajadzīgais delegātu skaits, pēc 15 dienām tiek sasaukts Atkārtots Delegātu kongress un tas tiek uzskatīts par likumīgu, neatkarīgi no delegātu skaita, kas tajā piedalās.
27. Delegātu kongresa lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot gadījumus, kad Statūti paredz, ka lēmuma pieņemšanai nepieciešams cits balsu skaits.
28. Delegātu kongresā pieņemtie lēmumi ir obligāti visām Arodbiedrības pārvaldes institūcijām, Revīzijai un ikvienam Biedram.
29. Delegātu kongress tiek sasaukts 1 reizi četros gados un tiek noturēts septembra mēneša otrajā sestdienā.
30. Par Delegātu kongresa sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību paziņo ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms tā sākuma. Delegātu kongresu organizē Valde.

31. Delegātu kongresā:

31.1. nosaka galvenos Arodbiedrības darbības virzienus;
31.2. nosaka biedru naudas lielumu, kas nedrīkst būt lielāks par 1% (vienu procentu) no pamata darbavietā saņemtās mēneša amatalgas/darba samaksas lieluma;
31.3. noklausās vēlētu Arodbiedrības institūciju atskaites un vērtē to darbību;
31.4. izvēlas Valdes priekšsēdētāju;
31.5. izvēlās pēc Valdes priekšsēdētāja ieteikuma ne vairāk kā četrus Valdes locekļus;
31.6. ir tiesīga noteikt Arodbiedrības iekšējo revīziju;
31.7. pieņem citus lēmumus, kas skar Arodbiedrības darbību;
31.8. par Arodbiedrību savienību izveidošanu;
31.9. pārtrauc Arodbiedrības darbību Statūtos paredzētajā kārtībā.

32. Delegātus uz Delegātu kongresu izvirza saskaņā ar Valdes noteikto pārstāvniecības normu un kārtību, pamatojoties uz biedru skaitu Arodbiedrībā. Valde nosaka delegātu skaitu pēc formulas no katriem 50 (piecdesmit) biedriem viens delegāts.
33. Par Delegātu var būt Biedrs, kurš atbilst Valdes noteiktajām prasībām.
34. Delegāti tiek izvirzīti kā pārstāvji uz konkrētu Delegātu kongresu. Viņu pilnvaras beidzas līdz ar notikušu Delegātu kongresu.

Ārkārtas delegātu kongress

35. Ārkārtas delegātu kongresu drīkst sasaukt:

35.1. Valde, ja par to nobalso 2/3 (divas trešdaļas) valdes locekļu;
35.2. Valdes priekšsēdētājs, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/5 (viena piektā daļa) no biedru skaita Arodbiedrībā, saņemot rakstisku lūgumu ar pieprasītāju personu parakstiem;
35.3. citos Statūtos noteiktos gadījumos.

36. Ārkārtas delegātu kongress tiek sasaukts Statūtos paredzētajos gadījumos.
37. Ārkārtas delegātu kongresam ir tādas pašas pilnvaras kā Delegātu kongresam, kā arī tā sasaukšanas, paziņošanas, norises un organizēšanas kārtība ir tāda pati kā Delegātu kongresam.

Ikgadējais delegātu kongress

38. Ikgadējo delegātu kongresu sasauc Valde.
39. Ikgadējais delegātu kongress tiek sasaukts katra gada decembra mēneša otrās nedēļas piektdienā.
40. Ikgadējā delegātu kongresa sasaukšanas, paziņošanas, norises un organizēšanas kārtība ir tāda pati kā Delegātu kongresam.
41. Ikgadējā delegātu kongresā:

41.1. nosaka nākamā gada galvenos Arodbiedrības darbības virzienus;
41.2. noklausās vēlētu Arodbiedrības pārstāvju, revidenta atskaites par pašreizējo gadu un vērtē to darbību;
41.3. pieņem citus lēmumus, kas skar Arodbiedrības darbību, izņemot tos lēmumus, kas piekritīgi Delegātu kongresam.

Valde

42. Valde ir Arodbiedrības izpildinstitūcija.
43. Valdes locekļi ir Valdes priekšsēdētājs un četras personas, kuras tiek ievēlētas Delegātu kongresā. Valdes locekļi kļūst par Valdes priekšsēdētāja vietniekiem.
44. Valdes locekļi Arodbiedrību pārstāv atsevišķi, ievērojot Statūtus.
45. Valde tiek ievēlēta uz 4 (četriem) gadiem Delegātu kongresā.
46. Valdes loceklis tiek atbrīvots no amata, ja:

46.1. par to nolemj Delegātu kongresā vai Ārkārtas delegātu kongresā, kurā piedalās 2/3 (divas trešdaļas) delegātu un par šo lēmumu balso 2/3 (divas trešdaļas) delegātu;
46.2. no amata atsakās pats Valdes loceklis, iesniedzot Valdei rakstveida iesniegumu;
46.3. pēc 1/3 (vienas trešdaļas) Biedru iniciatīvas, iesniedzot ierosinājumu Valdei, kura priekšlikumu apspriež tuvākajā Valdes sēdē un pieņem lēmumu izsludināt Ārkārtas delegātu kongresu;
46.4. Valdes sēdē tiek pieņemts lēmums atstādināt Valdes locekli no pienākumu izpildes.

47. Par Valdes locekļa atstādināšanas iemesliem ir rupja Statūtu neievērošana vai uzdoto pienākumu neizpilde.
48. Valde:

48.1. nosaka Arodbiedrības darbības virzienu izpildes līdzekļus, saturu, darba organizēšanas formas;
48.2. nosaka algoto darbinieku skaitu un viņu atalgojumu;
48.3. uzņem Arodbiedrībā jaunus biedrus, kārto viņu uzskaiti;
48.4. ievāc ziņas par Biedru vajadzībām, ierosinājumiem, vēlmēm, apkopo un iesniedz attiecīgajās institūcijās;
48.5. par padarīto darbu atskaitās Statūtos noteiktā kārtībā;
48.6. apstiprina Arodbiedrības komitejas un to nolikumus;
48.7. organizē un rīko konkursus uz Padomes locekļu vakantiem amatiem;
48.8. apstiprina Arodbiedrību komiteju lēmumus, Padomes lēmumus un citus ar Arodbiedrības mērķus sasniegšanu saistītus dokumentus;
48.9. veic citas funkcijas Arodbiedrības mērķu sasniegšanai.

49. Valdes sēdes tiek organizētas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 2 mēnešos.
50. Valdes sēdi iespējams organizēt elektroniski, izmantojot elektroniskās saziņas platformu.
51. Valdes sēdes tiek uzskatītas par likumīgām, ja tajās piedalās vairāk kā ½ (viena puse) ievēlētu Valdes locekļu, bet lēmumi pieņemti, ja par tiem balso vairāk kā puse Valdes locekļu. Balsīm sadaloties līdzīgās daļās, noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.
52. Valdes sēdes var piedalīties Biedri, iepriekš elektroniski piesakoties uz Arodbiedrības e-pastu.
53. Valdes locekļi ir pilntiesīgi delegāti.

Arodbiedrības padome

54. Arodbiedrības padome (turpmāk - Padome) ir Arodbiedrības institūcija, kas pilda savas funkcijas saskaņā ar Statūtiem.
55. Padomi veido Padomes locekļi, kas iecelti Valdes rīkotā konkursā.
56. Par Padomes locekli var būt tikai Arodbiedrības Biedrs.
57. Padomes locekļu skaits tiek noteikts atkarībā no Arodbiedrībā esošo biedru skaita, nosakot pārstāvniecības normu 1 (viens) Padomes loceklis no 100 (simts) biedriem.
58. Padomes locekli amatā ieceļ Valde uz vienu gadu. Padomes loceklis var ieņemt amatu bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, ja:

58.1. vienu mēnesi pirms viena gada pilnvaru termiņa beigām Padomes loceklis Valdei ir iesniedzis lūgumu par pilnvaru termiņa pagarinājumu;
58.2. ir saņemts pozitīvs atzinums no citiem Arodbiedrības Padomes locekļiem.

59. Padomes loceklis var jebkurā laikā pārtraukt pildīt Padomes locekļa amatu, iesniedzot Valdei iesniegumu.
60. Padomes locekļi no sava vidus var iecelt Padomes vadītāju un tā vietnieku.
61. Padomei var būt savs budžets, kurš apstiprināts Valde sēdē un Paplašinātā sēdē.
62. Padomei var būt savs nolikums, kas apstiprināts Paplašinātā sēdē.
63. Padomes kompetencē ir:

63.1. īstenot Statūtu un Arodbiedrības darbības pamatvirzienu izpildi;
63.2. īstenot Valdes dotās pilnvaras;
63.3. sniegt ierosinājumus Valdei par Arodbiedrības darbību, stratēģiju un taktiku;
63.4. Statūtos noteiktā kārtībā dibināt komisijas, lai organizētu un īstenotu Arodbiedrības darbību;
63.5. veikt jaunu biedru piesaisti;
63.6. veikt citus uzdevumus saistībā ar Arodbiedrības darbību, kas saskaņotas ar Valdi.

64. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Sēdes tiek uzskatītas par likumīgām, ja tajās piedalās ne mazāk kā 2/3 (divas trešdaļas) Padomes locekļu, bet lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.
65. Padomes sēdi sasauc Padomes locekļi. Padomes sēdi vada Padomes vadītājs kopā ar Valdes priekšsēdētāju.
66. Par Padomes sēdes sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību paziņo ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms tās sākuma.
67. Uz Padomes sēdi var tikt uzaicināti Biedri, iepriekš elektroniski piesakoties uz Arodbiedrības e-pastu.
68. Padomes locekļi ir pilntiesīgi delegāti.

Paplašinātā sēde

69. Paplašinātā sēde ir Valdes un Padomes locekļu kopīgi organizēts pasākums, kas notiek pēc nepieciešamības.
70. Paplašinātā sēde tiek sasaukta ar Valdes rīkojumu un/vai Padomes locekļu pieprasījuma. Valde par Paplašinātās sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību paziņo 7 dienas iepriekš.
71. Valdes priekšsēdētājs, Valdes un Padomes locekļi ir Paplašinātās sēdes locekļi. Vajadzības gadījumā uz sēdi var tikt aicinātas citas personas ar padomdevēju tiesībām.
72. Paplašināto sēdi vada Valdes priekšsēdētājs.
73. Paplašinātā sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 (divas trešdaļas) locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar 2/3 (divu trešdaļu) balsu vairākumu.
74. Paplašināto sēdi iespējams organizēt elektroniski, izmantojot elektroniskās saziņas platformu.
75. Uz Paplašināto sēdi var tikt aicināti Biedri.
76. Paplašinātajā sēdē pieņem lēmumus:

76.1. par Arodbiedrības juridiskās adreses maiņu;
76.2. par Arodbiedrības iestāšanos savienībās vai izstāšanos no savienībām;
76.3. organizē Statūtu, darbības pamatvirzienu un kongresa lēmumu izpildi;
76.4. izstrādāt Arodbiedrības stratēģiju, taktiku un izlemt jautājumus, izņemot kongresa kompetencē esošos;
76.5. izskata un pieņem citus Statūtos paredzētus lēmumus, ja tie nav pretrunā ar Statūtiem;
76.6. izvērtēt Padomes locekļu darbību un ierosinājumus;
76.7. pārsūdzības kārtībā atcelt Valdes pieņemtos lēmumus;
76.8. sasaukt Ārkārtas delegātu kongresu, noteikt tā laiku un vietu;
76.9. lemt par Padomes locekļa tiesību anulēšanu;
76.10. izveidot darba grupas jeb komisijas;
76.11. apstiprināt Arodbiedrības atribūtiku un simboliku;
76.12. uz laiku līdz Ārkārtas delegātu kongresa sasaukšanai iecelt Valdes priekšsēdētāja pienākuma izpildītāju, ievēlēt Valdes locekļus, revidentu, ja to vietas kļuvušas vakantas;
76.13. apspriest un izlemt aktuālākos Arodbiedrības darbības jautājumus Biedru interesēs.

Valdes priekšsēdētājs

77. Valdes priekšsēdētājs ir Biedrs, brīvs no darba/dienesta attiecībām Iekšlietu un/vai Tieslietu sistēmā, nedrīkst būt darba devējs vai viņa pilnvarots pārstāvis. Valdes priekšsēdētājs var būt algots.
78. Valdes priekšsēdētājs pilda Valdes locekļa pienākumus.
79. Delegātu kongresā izvēlas Valdes priekšsēdētāju, kuru ievēl, ja par viņu balso vairāk kā ½ (viena puse) delegātu, kuri piedalās kongresā.
80. Ja pirmajā balsojuma kārtā neviens kandidāts neiegūst vajadzīgo balsu daudzumu, tiek rīkots atkārtots balsojums par diviem kandidātiem, kuri guvuši visvairāk balsu. Par ievēlētu tiek uzskatīts tas kandidāts, kurš iegūst vairāk balsu.
81. Valdes priekšsēdētājs tiek atbrīvots no amata, ja:

81.1. par to nolemj Delegātu kongresā vai Ārkārtas delegātu kongresā, kurā piedalās 2/3 (divas trešdaļas) delegātu un par šo lēmumu balso 2/3 (divas trešdaļas) delegātu;
81.2. no amata atsakās pats Valdes priekšsēdētājs, iesniedzot Valdei rakstveida iesniegumu;
81.3. pēc 1/3 (vienas trešdaļas) Biedru iniciatīvas, iesniedzot ierosinājumu Valdei, kura priekšlikumu apspriež tuvākajā Valdes sēdē un/vai Paplašinātā sēdē un pieņem lēmumu izsludināt Ārkārtas delegātu kongresu.

82. Valdes priekšsēdētāju ievēl uz 4 (četriem) gadiem.
83. Valdes priekšsēdētājs vada visu Arodbiedrības pārvaldes institūciju darbību saskaņā ar Statūtiem.
84. Beidzoties pilnvaru laikam Valdes priekšsēdētājs pilda amata pienākumus līdz ievēl jaunu Valdes priekšsēdētāju.
85. Valdes priekšsēdētājs parakstās visos ar Arodbiedrību saistītos dokumentos. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā, jebkurš Valdes loceklis ir tiesīgs parakstīt dokumentus, izņemot dokumentus, kas skar Arodbiedrības finanses.
86. Valdes priekšsēdētāja prombūtnē, viņa pienākumus, ar Valdes lēmumu, pilda viens no Valdes locekļiem.

Revīzijas komisija

87. Delegātu kongress ir tiesīgs noteikt Arodbiedrības iekšējo revīziju.
88. Revidents tiek ievēlēts uz 4 (četriem) gadiem Delegātu kongresā.
89. Revidents kontrolē Arodbiedrības naudas līdzekļu un īpašuma racionālu lietojumu.
90. Revidents sagatavo atzinumu par revīzijas rezultātiem un informē Valdi, Padomi un delegātus.
91. Par Revidentu var būt bijušais Valdes loceklis, Padomes loceklis, Valdes priekšsēdētājs, vai Biedrs, kurš Arodbiedrībā sastāv kopš dibināšanas.
92. Revidents sagatavojot atzinumus, ir tiesīgs pieaicināt speciālistus, saskaņojot to ar Valdi.

Arodbiedrības organizatoriskā struktūra

93. LIDA Birojs ir izveidots Arodbiedrības darbības nodrošināšanai. Biroja darbinieki un darbinieki konkrētu darbu izpildei tiek algoti saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
94. Biroja darbinieku amatu sarakstu un algu fondu nosaka Valde pēc Valdes priekšsēdētāja ieteikuma.
95. Arodbiedrības Biedri var veidot Komitejas, kuras aptver ģeogrāfiski noteiktu darbības teritoriju, saskaņā ar Statūtiem.

Komisijas

96. Arodbiedrības mērķu sasniegšanai un darbības īstenošanai var tikt dibinātas īslaicīgas vai patstāvīgas komisijas un/vai darba grupas, pieaicinot gan Biedrus, gan speciālistus un ekspertus.
97. Komisiju dibināšanas kārtību, kompetenci un darba organizēšanu nosaka Statūti.

VII STATŪTU GROZĪŠANA

98. Arodbiedrības statūtu izmaiņas noteiktā kārtībā var veikt Delegātu kongresā vai Ārkārtas delegātu kongresā.
99. Delegātu kongresam ir īpašas tiesības mainīt statūtu noteikumus, kas reglamentē:

99.1. Biedru naudas lielumu;
99.2. Arodbiedrības darbības pārtraukšanu.

VIII ARODBIEDRĪBAS DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

100. Arodbiedrības darbību izbeidz ar Delegātu kongresa lēmumu, ja kongresā piedalās 2/3 (divas trešdaļas) Delegātu un par šo lēmumu balso vairāk nekā 2/3 (divas trešdaļas) Delegātu, kuri piedalās kongresā.
101. Arodbiedrības darbībai beidzoties atlikušo Arodbiedrības īpašumu, atskaitoties likumu noteiktā kārtībā, realizācijas kārtība tiek izlemta Delegātu kongresā, kura laikā nolemj pārtraukt Arodbiedrības darbību.

IX ĪPAŠIE NOTEIKUMI

102. Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams notariāli apliecināt parakstus uz visiem iesniedzamajiem dokumentiem. Dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nav nepieciešams notariālais apliecinājums.

Apstiprināts:

Delegātu kongresā

Valdes priekšsēdētājs                                                    Armands Augustāns

Inčukalna novads, 2018. gada 21. Jūlijā

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu