Par riska piemaksu un samaksu par virsstundu darbu Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumos iesaistītajām amatpersonām (13/02/2023)

Pagājušā gada nogalē jau informējām par to, ka Tiesībsarga birojs, pēc LIDA lūguma, uzsācis pārbaudes lietu par radušos situāciju ar Iekšlietu ministrijas 2021. gada 15. marta rīkojuma Nr.1-12/329 “Par riska piemaksu un samaksu par virsstundu darbu Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumos iesaistītajām amatpersonām” izpildi un Valsts policijas (VP) un Valsts robežsardzes (VRS) faktisko rīcību, neizmaksājot amatpersonām piemaksu atbilstoši uzskaitītajām kontaktstundām.

Saskaņā ar Tiesībsarga likuma 24. panta ceturto daļu pārbaudes lietu izskata triju mēnešu laikā. Ja lieta ir sarežģīta vai arī citu objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, tiesībsargs to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem no pārbaudes lietas ierosināšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam un norādot termiņa pagarināšanas iemeslus. Saskaņā ar šā panta piekto daļu tiesībsargs, izskatot pārbaudes lietu, noklausās pušu un citu personu paskaidrojumus, pieprasa speciālistu atzinumus, kā arī veic citas likumā noteiktās darbības, kas nepieciešamas pārbaudes lietas izskatīšanai.

Atbilstoši Tiesībsarga likuma 25. panta pirmajai daļai pārbaudes lietu pabeidz ar lietā iesaistīto personu izlīgumu vai tiesībsarga atzinumu. Savukārt saskaņā ar šā panta piekto daļu, ja pārbaudes lietu nav iespējams vai nav nepieciešams turpināt, tiesībsargs lemj par tās izbeigšanu. Arodbiedrība tiks informēta par pārbaudes lietas izskatīšanas rezultātu.

Paralēli Tiesībsarga uzsāktajai pārbaudes lietai LIDA aicināja pieteikties tos biedrus, kuri veica dienesta pienākumus, kas saistīti ar paaugstinātiem Covid-19 riska apstākļiem laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 7. aprīlim, bet nesaņēma par to piemaksu.

Apkopojot saņemtos pieteikumus un visu ar radušos situāciju saistīto informāciju LIDA vērsās pie Iekšlietu ministrijas (IeM) ar lūgumu atzīt VP un VRS faktisko rīcību, neizmaksājot IeM 2021. gada 15. aprīļa rīkojumā Nr.1-12/329 “Par riska piemaksu un samaksu par virsstundu darbu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumos iesaistītajām amatpersonām” noteikto riska piemaksu biedriem (pielikumā esošajiem adresātiem) par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 7. aprīlim, par prettiesisku, kā arī novērst prettiesiskās faktiskās rīcības radītās sekas, izmaksājot IeM 2021. gada 15. aprīļa rīkojumā Nr.1-12/329 “Par riska piemaksu un samaksu par virsstundu darbu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumos iesaistītajām amatpersonām” noteikto riska piemaksu par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 7.aprīlim tiem LIDA biedriem, kuri atsaucās LIDA aicinājumam un pieteicās savu tiesību aizstāvības procesa uzsākšanai.

Šī gada 10.februārī LIDA saņēmusi IeM sagatavoto atbildi, kurā tā informē arodbiedrību par to, ka ministrijas ieskatā VP un VRS rīcība neizmaksājot riska piemaksu tām amatpersonām, kuras veica dienesta pienākumus, kas saistīti ar paaugstinātiem Covid-19 riska apstākļiem laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 7. aprīlim, ir pamatota, jo nav pastāvējis paaugstināts risks un slodzes apstākļi.

LIDA veiks IeM paustās argumentācijas juridisko analīzi un pēc visu iespējamo tālākās rīcības iespēju apzināšanas informēs procesā iesaistītos biedrus par tālāko virzību šī jautājuma risināšanā.

LIDA vēlas pateikties visiem biedriem, kuri aktīvi iesaistās arodbiedrības darbības atbalstīšanā, veicināšanā un popularizēšanā. Kopā mēs esam spēks, kuru nevar neņemt vērā.

« Atpakaļ uz sarakstu