Par atsaukšanu no atvaļinājuma (26/09/2022)

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība 2022. gada vasaras periodā saņēma Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē nodarbināto amatpersonu sniegtu informāciju par to, ka amatpersonas tiekot atsauktas no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma.

Nodarbinātie norādīja, ka ne vienmēr ir pilnībā saprotami atsaukšanas iemesli, t.sk., vai atsaukumam ir pietiekams pamatojums.

Tā, piemēram, kāds arodbiedrības biedrs norādīja, ka ticis atsaukts no atvaļinājuma, pamatojoties uz mutvārdos sniegtu informāciju, ka “ir nepieciešams darbinieku papildinājums saistībā ar Uzvaras pieminekļa nojaukšanu”. Taču pieminekļa nojaukšanas dienās personai uzdots veikt ikdienas dienesta pienākumus iecirknī, uz Uzvaras pieminekli vispār nedodoties. Turklāt, amatpersonas atvaļinājums tika pārtraukts bez atjaunošanas iespējas pēc nojaukšanas procesa beigšanas.

Ievērojot tendences biedru uzdotajos jautājumos, LIDA lūdza dienestus (VP, VRS, VUGD un IeVP) sniegt informāciju par atsaukšanu no atvaļinājuma pēc būtības, tai skaitā atbildot uz jautājumiem, kāds var būt atsaukšanas no atvaļinājuma tiesiskais pamats un kādās tiesību normās tas ir noteikts, kā arī, vai amatpersonai ir tiesības atteikties atgriezties dienestā atvaļinājuma laikā, kā arī, vai amatpersonai ir tiesības iepazīties ar atsaukšanas no atvaļinājuma pamatojumu un kādā veidā amatpersona to var izdarīt.

Visi dienesti savās atbildēs pamatā atsaucās uz vienu normatīvo aktu - Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un tā 45.panta pirmajā daļā noteikto, ka Izņēmuma jeb neatliekamas nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi var atsaukt no atvaļinājuma ar tās amatpersonas rīkojumu (pavēli), kura ir tiesīga iecelt atsaucamo amatpersonu amatā.“.

Ņemot vērā novēroto tendenci, kā arī dienestu sniegtās atbildes, LIDA vēlas vērst savu biedru uzmanību uz sekojošajiem ar jautājumu saistītajiem aspektiem:

  1. Atsaukšana no atvaļinājuma ir pieļaujama tikai Atlīdzības likuma 45.panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā un kārtībā. Situācijās, kad radušās pamatotas aizdomas tam, ka noteiktā kārtība nav tikusi ievērota, kā arī gadījumos, kad šāda atsaukšana no atvaļinājuma radījusi amatpersonai pierādāmus finansiālus zaudējumus (piemēram, nav iespējams atgūt vai iespējams atgūt tikai daļēji tos līdzekļus, kas izlietoti aviobiļešu, viesnīcas pakalpojumu, organizēto tūrisma braucienu, utml., rezervācijai vai pilnai apmaksai), aicinām vērsties pie LIDA, lai risinātu šos jautājumus, tai skaitā pieprasot no darba devēja kompensēt radušos zaudējumus.
  2. Atlīdzības likuma 45.panta pirmā daļa nosaka arī to, ka Šādā gadījumā atvaļinājumu pārceļ vai pagarina par to dienu skaitu, uz kurām amatpersona bijusi atsaukta, un nepiemēro šā likuma 41.panta septītajā daļā minētos ierobežojumus.”. Līdz ar to, saņemot informāciju par atsaukšanu no atvaļinājuma, vai to, ka šāda atsaukšana iespējama, amatpersonai ir pamats pieprasīt pilnvērtīgu informāciju par to, kad tiks nodrošināta iespēja izmantot to atvaļinājuma daļu, kas amatpersonai liegta sakarā ar atsaukšanu no atvaļinājuma.
  3. Gadījumos, kad atvaļinājumu vai tā daļu plānojat pavadīt ārpus valsts robežām, savlaicīgi informējiet par to savu tiešo priekšnieku, vai situācijās, kad plānota izbraukšana uz tā saucamajām trešajām valstīm, sniedziet par to informāciju darba dēvējam normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Šāda rīcība var aiztaupīt nepatīkamus pārsteigumus un pārdzīvojumus ilgi plānotās un gaidītās atpūtas laikā.

Neskaidrību un citu jautājumu gadījumā LIDA biedri vienmēr var vērsties pie arodbiedrības, lai kopīgi rastu atbildes un risinājumus, ievērojot LIDA biedra tiesības un intereses.

Ar dienestu sniegtajām atbildēm uz LIDA nosūtīto vēstuli pilnā apmērā varat iepazīties mūsu mājas lapas sadaļā Sociālais dialogs. Atgādinām, ka tā pieejama tikai tiem LIDA biedriem, kas reģistrējušies kā mājas lapas lietotāji.

« Atpakaļ uz sarakstu