Senāts atsaka VUGD un IeM kasācijas prasībai (19/08/2021)

2018. gada janvārī, ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) rīkojumu, LIDA biedram tika piemērots disciplinārsods – atvaļināšana no dienesta. Nepiekrītot rīkojumam, to apstrīdēja Iekšlietu ministrijā (IeM). Ar IeM 2018. gada jūlija lēmumu VUGD lēmums atcelts un biedrs tika atjaunots dienestā VUGD.

2018. gada oktobrī biedrs vērsās VUGD, lūdzot aprēķināt un izmaksāt darba samaksu par prettiesiskās atvaļināšanas laiku. Ar VUGD lēmumu atteikts biedram izmaksāt nesaņemto darba samaksu, balstoties uz to, ka biedram ir amatu savienošanas atļauja un atvaļināšanas periodā viņš guvis ienākumus citā darba vietā. Ar IeM lēmumu šis VUGD lēmums tika atstāts spēkā.

2019. gada februārī biedrs vērsās VUGD, lūdzot atvainoties par prettiesiskās atvaļināšanas faktu, kā arī lūdza atlīdzināt nemantisko kaitējumu 500 euro apmērā. Lūgums par nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu pamatots ar apstākli, ka biedrs, prettiesiskās atvaļināšanas rezultātā, tika eksmatrikulēts no UCAK, tādejādi zaudējot gadu mācību laika. Līdz ar to nepamatoti tika paildzināts mācību process un liegta iespēju ieņemt augstāku amatu. Prettiesiskā rīkojuma dēļ tika sabojātas arī biedra attiecības ar kolektīvu, kā rezultātā nācās mainīt dienesta pienākumu izpildes struktūrvienību, un visa situācija kopumā radīja pārdzīvojumus un sociālu spriedzi. VUGD iesniegumu pārsūtīja IeM, ar IeM lēmumu daļēji apmierināts biedra iesniegums – nolemts atvainoties, taču atteikts izmaksāt nemantisko kaitējumu 500 euro apmērā.

Abus IeM pieņemtos lēmumus biedrs, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pārsūdzēja tiesā. Gan ar Administratīvās rajona tiesas, gan Apgabaltiesas spriedumiem biedra pieteikums apmierināts, uzliekot par pienākumu VUGD izmaksāt biedram nesaņemto darba samaksu par prettiesisko atvaļināšanas periodu, piemērojot inflācijas koeficientu, kā arī uzlikt pienākumu Latvijas Republikai (IeM personā) atlīdzināt nodarīto nemantisko kaitējumu 500 euro apmērā.

Par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu gan IeM, gan VUGD iesniedza kasācijas sūdzības, lūdzot atcelt Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Ar Latvijas Republikas Senāta 2021. gada 27. jūlija rīcības sēdes lēmumu nolemts atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību.

Augstākā tiesa atzina, ka apgabaltiesa pareizi konstatējusi un novērtējusi lietas tiesiskos un juridiskos apstākļus. Tāpat tika norādīts, ka lemjot par nesaņemto darba samaksu, nedrīkst aizmirst atlīdzinājuma prasījuma būtību, un ka tas, ka pieteicējs pēc atvaļināšanas ir turpinājis strādāt otrā darba vietā, nenozīmē, ka nav radušies zaudējumi nesaņemtās darba samaksas apmērā saistībā ar prettiesisku atvaļināšanu no dienesta. Savukārt attiecībā uz nemantiskā kaitējuma 500 euro apmērā atlīdzinājumu, Augstākā tiesa norādīja, ka kasācijas sūdzības argumenti nerada šaubas par apgabaltiesas sprieduma tiesiskumu.

Visā procesa gaitā biedrs izmantoja LIDA nodrošināto juridisko palīdzību.

Ar Latvijas Republikas Senāta rīcības sēdes lēmumu varat iepazīties ŠEIT
Ar Administratīvās apgabaltiesas lēmumu varat iepazīties ŠEIT
Ar Administratīvā rajona tiesas lēmumu varat iepazīties ŠEIT

« Atpakaļ uz sarakstu