Satversmes tiesas process - cik ilgi būs jāgaida lēmums? (11/02/2021)

Informācija pārpublicēta no Satversmes tiesas interneta vietnes www.satv.tiesa.gov.lv

Lietu izskatīšanai Satversmes tiesā ir noteikts atsevišķs tiesvedības veids – Satversmes tiesas process, kas atšķiras no procesa citās tiesās. Tas norit vairākās secīgās stadijās: lietas ierosināšana, lietas sagatavošana, lietas izspriešana un sprieduma taisīšana.

Satversmes tiesas process ir regulēts Satversmes tiesas likumā un Satversmes tiesas reglamentā. Saskare ar citu procesuālo regulējumu iespējama tikai divos gadījumos, kad tiek piemērotas Civilprocesa likuma normas – procesuālo termiņu skaitīšanai un naudas soda (procesuāla sankcija) izpildei. Neregulētos procesuālos jautājumus izlemj pati Satversmes tiesa.

Satversmes tiesa parasti izskata lietas pilnā sastāvā. Tajā nedrīkst būt mazāk par pieciem Satversmes tiesas tiesnešiem. Sēdi vada Satversmes tiesas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

Satversmes tiesas tiesnešiem nevar pieteikt noraidījumu.

Gadījumos, kad lietai pievienotie dokumenti ir pietiekami, lieta var tikt izspriesta rakstveida procesā bez lietas dalībnieku piedalīšanās.

Spriedumu pieņem ne vēlāk kā 30 dienas pēc Satversmes tiesas sēdes. Tiesa spriedumu pieņem ar balsu vairākumu. Tiesneši var balsot tikai “par” vai “pret”. Balsīm sadaloties līdzīgi, tiesa taisa spriedumu, ka apstrīdētā tiesību norma atbilst augstāka juridiskā spēka tiesību normai. Satversmes tiesas spriedumu ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Tiesnesis, kurš balsojis pret spriedumā izteikto viedokli, rakstveidā izsaka savas atsevišķās domas, kuras tiek publicētas divu mēnešu laikā pēc sprieduma pieņemšanas.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs. Tas stājas spēkā pasludināšanas brīdī.

Tiesību norma, kuru Satversmes tiesa atzinusi par neatbilstošu augstāka juridiskā spēka tiesību normai, uzskatāma par spēkā neesošu no Satversmes tiesas sprieduma publicēšanas dienas, ja Satversmes tiesa nav noteikusi citādi. Spriedums un tajā sniegtā tiesību normu interpretācija ir obligāta gan valsts institūcijām, gan privātpersonām.

 

Satversmes tiesas process shēmā

« Atpakaļ uz sarakstu