50% - arī robežsargiem! (16/01/2020)

Kā jau esam informējuši iepriekš, jautājumu par atvaļinājuma pabalsta apmēra noteikšanu Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) aktualizēja jau 2018.gada nogalē.

Izvērtējot no biedriem saņemto informāciju LIDA konstatēja, ka Iekšlietu ministrijas dienestos un Ieslodzījuma vietu pārvaldē, lai arī to darbību regulē vieni un tie paši nacionālie normatīvie akti, pastāv atšķirīgs iekšējais regulējuma attiecībā uz piešķiramā atvaļinājuma pabalsta maksimālo apmēru.

Pārrunājot šo jautājumu ar dienestu vadību šis fakts apstiprinājās. Atbilstoši no dienestiem saņemtajai informācijai, Valsts policijā un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā atvaļinājuma pabalsts bija noteikts 50 procentu apmērā, Valsts robežsardzē – līdz 30 procentiem (atkarībā no izdienas) amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi un 35 procentiem darbiniekiem, savukārt Ieslodzījuma vietu pārvaldē 15 līdz 50 procenti, atkarībā no izdienas.

Dienestu vadītāji tāpat vērsa arodbiedrības uzmanību uz to, ka atvaļinājuma pabalsta izmaksas un apmēra tiesiskais pamats noteikts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, konkrēti, 3. panta ceturtās daļas 8. punktā – “valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām var paredzēt tikai šādus ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus: (..) pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā (..)”. Līdz ar to, iestāde piešķir atvaļinājuma pabalstu tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros.

LIDA ieskatā noteikt atšķirīgus kritērijus atvaļinājuma pabalsta saņemšanai katrā iestādē nebija pamata, gan ņemot vērā, ka amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi var pārcelties dienestā uz citu iestādi, un tad tās sociālās garantijas var tikt samazinātas, gan to, ka tādejādi tiek radīta konkurence starp pašiem dienestiem attiecībā uz darbinieku piesaisti.

Apkopojot visu pieejamo informāciju LIDA vērsās pie nozares ministriem ar lūgumu izvērtēt pastāvošo situāciju un piešķirt finanšu līdzekļus atvaļinājuma pabalstiem katrai no Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm un Ieslodzījuma vietu pārvaldei proporcionāli nodarbināto skaitam, veikt nepieciešamos pasākumus, lai iestādes izdotu atbilstošus iekšējos normatīvos aktus, kas būtu līdzvērtīgi visās iestādēs un veidot praksi attiecībā uz to, kādi kritēriji ir pieļaujami atvaļinājuma pabalsta noteikšanai.

2020.gada 14.janvāra Valsts robežsardzes pavēle Nr.65 "Par maksimālo atvaļinājuma pabalsta apmēru 2020.gadā", ar kuru noteikts, ka Valsts robežsardzē dienējošajām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, maksimālais atvaļinājuma pabalsts tiek noteikts 50% apmērā no noteiktās mēnešalgas, ir šī arodbiedrības darba rezultāts.

Tāpat LIDA atzinīgi novērtē Valsts robežsardzes vadības darbības saistībā ar minētā papildus finansējuma iegūšanu un tā plānoto izlietošanu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un darbinieku sociālo garantiju apmēra palielināšanai. LIDA ieskatā šis ir svarīgs un apsveicams solis - tas liecina gan par iestādes vadības ieinteresētību un vēlmi risnāt jautājumus, kas saistīti ar nodarbināto sociālo garantiju palielināšanai, gan sadarbības ar arodbiedrību uzlabošanos.  

« Atpakaļ uz sarakstu