Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs – skaidrojums par iestādes akreditāciju un mācību programmu licencēšanu (12/03/2018)

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrībā (LIDA), saņemot informāciju no Ieslodzījuma vietu pārvaldē (IeVP) dienējošajiem biedriem par to, ka, iespējams, IeVP Mācību centrs veic apmācību procesu bez tam nepieciešamās akreditācijas, vērsās pie atbildīgajām amatpersonām ar lūgumu skaidrot pašreizējo situāciju saistībā ar šo jautājumu.

Savā vēstulē LIDA lūdza sniegt atbildes uz vairākiem jautājumiem, tai skaitā par paša Mācību centra un tajā īstenoto mācību programmu akreditāciju un licencēšanu, kā arī mācību spēku kvalifikāciju.

Tieslietu ministrs Dz.Rasnačs savā atbildes vēstulē informē, ka IeVP Mācību centrs kā izglītības iestāde reģistrēts jau 2008.gada 30.janvārī un pašlaik tajā tiek īstenota tikai viena mācību programma („Ieslodzījuma vietu apsardze”), kas licencēta 2011.gada 17.maijā. Minētajai programmai, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, licence izsniegta uz nenoteiktu laiku. Savukārt 2018.gada februārī licenci saņēmusi jauna mācību programma ar tādu pat nosaukumu, kura tiks pieteikta akreditācijai.

IeVP priekšniece I.Spure savā atbildes vēstulē norāda, ka Mācību centrs nav akreditēts un norāda uz to, ka Mācību centra akreditācija ir aizkavējusies saistībā ar IeVP ierobežotajiem finanšu līdzekļiem un izmaiņām jomu regulējošajos normatīvajos aktos. Savukārt par mācību spēku kvalifikāciju I.Spure norāda, ka tā kvalifikācija pilnā mērā atbilst normatīvo aktu prasībām.

No Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtā atbilde par IeVP Mācību centru apstiprina, ka nedz pati mācību iestāde, nedz tajā īstenotā mācību programma uz doto brīdi nav akreditēta. Akreditācija ir obligāts priekšnosacījums, lai apmācāmajai personai, pēc sekmīgas kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas, varētu tikt izsniegts valsts atzīts izglītības dokuments. Ņemot vērā to, ka minētā mācību programma ir licencēta, IeVP Mācību centram ir tiesības īstenot šo programmu un uzņemt apmācāmos, betomēr ja šī programma tiek īstenota bez akreditācijas, tad pēc tās akreditācijas personām, kas to jau apguvušas, jānodrošina iespēja kārtot
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izvērtējot visas saņemtās atbildes LIDA secina, ka IeVP Mācību centram līdz šim ir bijušas tiesības īstenot mācību programmu „Ieslodzījuma vietu apsardze” un uzņemt tajā apmācāmās personas, bet apmācāmajām personām nav bijusi iespēja saņemt valsts atzītu izglītības dokumentu par minētā programmas sekmīgu apguvi. No šī secinājuma izriet, ka visas personas, kas sekmīgi apguvušas minēto programmu un nokārtojušas gala pārbaudījumus, tomēr nav ieguvušas atbilstošu kvalifikāciju, jeb precīzāk – derīgu dokumentu, kas apliecinātu šādas kvalifikācijas iegūšanu.

Ar pilnu augstāk minēto dokumentu saturu Jūs varat iepazīties sadaļā Sociālais dialogs- Ieslodzījumu vietu pārvalde, Tieslietu ministrija un Citas iestādes (pieejams tikai reģistrētajiem lapas lietotājiem).

LIDA turpināts darbu pie šī jautājuma risināšanas ņemot vērā visu iegūto informāciju par faktiskajiem apstākļiem, kā arī darīs visu iespējamo, lai tiktu ievērotas LIDA biedru tiesības un intereses šajā jautājumā.

« Atpakaļ uz sarakstu