Nelaimes gadījuma izmeklēšana, ja konstatēts inficēšanās risks

Ministru kabineta noteikumos (https://likumi.lv/doc.php?id=212442) Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām, 14.punktā noteikts:
            14. Pabalstu akūtas infekcijas gadījumā piešķir un izmaksā, ja inficēšanās notikusi nelaimes gadījumā, kas saistīts ar bioloģisko terorismu, katastrofu seku likvidāciju, tiešu kontaktu ar asinīm vai citiem infekcioziem biomateriāliem, un:
       14.1. inficēšanās risks dokumentēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par nelaimes gadījuma izmeklēšanu;
       14.2. primārajā medicīniskajā pārbaudē uzreiz pēc nelaimes gadījuma un medicīniskās novērošanas sākumā veiktajos asins paraugu izmeklējumos inficēšanās ar šajā punktā minētajiem slimību izraisītājiem nav konstatēta;
       14.3. inficēšanās diagnosticēta medicīniskās novērošanas laikā.
Noteikumu 1.pielikuma 26.punktā noteikts: 
Nelaimes gadījumā gūto veselības bojājumu veidi, par kuriem amatpersonai (darbiniekam) izmaksā pabalstu
Veselības bojājuma veids: 26. Akūta infekcija, ja inficēšanās notikusi nelaimes gadījumā.
 
Savukārt MK noteikumos (https://likumi.lv/ta/id/280632) Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kas notikuši ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm noteikts:
3. Nelaimes gadījumu izmeklē, ja: 
3.2. amatpersonu sakodis iespējami inficēts dzīvnieks vai insekts (piemēram, ērce), amatpersona saskārusies ar asinīm vai citiem šķidrumiem, vai priekšmetiem, kas ir vai, iespējams, ir inficēti, un pēc šīs saskares ir konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja;
 
III. Nelaimes gadījuma izmeklēšana, ja konstatēts inficēšanās risks
41. Ja amatpersonu dienesta pienākumu pildīšanas laikā sakodis iespējami inficēts dzīvnieks vai insekts (piemēram, ērce) vai amatpersona nonākusi saskarē ar inficētām asinīm vai citiem iespējami inficētiem šķidrumiem un nav radušies tūlītēji veselības traucējumi (vai ārstniecības persona nav konstatējusi darbspēju zaudējumu), bet ir iespējama inficēšanās varbūtība, amatpersona nekavējoties par to rakstiski ziņo tiešajam priekšniekam. Ziņojumā norāda notikuma vietu, laiku un apstākļus, kādos nelaimes gadījums noticis. Ziņojumu paraksta nelaimes gadījuma liecinieki (ja tādi ir) un apstiprina amatpersonas tiešais priekšnieks.
42. Ja amatpersona cietusi nelaimes gadījumā, nonākot saskarē ar inficētām asinīm vai citiem iespējami inficētiem šķidrumiem un pastāv inficēšanās risks, iestādei vai pārvaldei ir pienākums nekavējoties nosūtīt (8. pielikums) amatpersonu pie ārsta speciālista, lai piecu dienu laikā pēc nelaimes gadījuma veiktu laboratorisku izmeklējumu un izslēgtu iespējamu iepriekšēju inficēšanos, kā arī atbilstoši ārsta rekomendācijai nosūtīt amatpersonu atkārtotai izmeklējumu veikšanai. Ārstu atzinumu un veikto izmeklējumu rezultātu kopijas ārstniecības iestāde nosūta Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijai. Izmeklējumu rezultātus un, ja nepieciešams, rekomendācijas turpmākai ārstēšanai vai vakcinācijai amatpersona noskaidro ārstniecības iestādē vai pie ārsta speciālista.
43. Ja izmeklē nelaimes gadījumu, kurā ir konstatēts inficēšanās risks, bet nav iestājusies tūlītēja darbnespēja, šo noteikumu 12., 13., 14., 15. un 24. punktu neievēro.
44. Noformējot aktu vai atzinumu, ievēro šādas prasības: 44.1. akta 8.2. apakšpunktā vai atzinuma 5.2. apakšpunktā, atzīmējot veselības traucējumu smaguma pakāpi, norāda, ka konstatēts inficēšanās risks;
50. Ja amatpersonai, kura saskārusies ar asinīm vai citiem šķidrumiem, vai priekšmetiem, kas ir inficēti vai ir iespējami inficēti, vēlāk apstiprinās infekcijas slimība, ar kuru pastāvēja risks inficēties nelaimes gadījuma rezultātā, un iestājas darbspēju zaudējums, atkārtota nelaimes gadījuma izmeklēšana nav jāveic, bet noformēto akta vai atzinuma kopiju iesniedz ārstu komisijai arodslimības apstiprināšanai.
« Atpakaļ uz sarakstu