Par izglītību Valsts policijā

R.Kozlovskis: „Policijas vecāko virsnieku sagatavošanā no jaunās studiju programmas absolventa nozare cer sagaidīt kvalificētu speciālistu, kurš ne tikai spētu atbilstoši savai kompetencei organizēt, īstenot atklāšanas, izmeklēšanas un prevencijas darbu dažādas sarežģītības likumpārkāpumos, bet arī sekmīgi veikt analītiskā darba funkcijas, kā arī organizēt, plānot un vadīt padoto darbu.”

Šobrīd Valsts policijas koledža ir galvenā izglītības iestāde, kura sagatavo nepieciešamos speciālistus dienestam Valsts policijā. VP koledžā iespējams iegūt policijas instruktora amatam un policijas jaunākā virsnieka amatam nepieciešamo izglītību. Savukārt policijas vecāko virsnieku amatiem nepieciešamās otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības ieguve bija iespējama Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne” ar iegūstamo kvalifikāciju–juriskonsults. Šīs programmas absolvents dien vecākā virsnieka amatā kārtības policijas vai kriminālpolicijas vecākā inspektora, galvenā inspektora, struktūrvienību vadītāja u.c. amatos. Uz juriskonsulta profesiju standarta veidotā studiju programma sevī ietvēra tikai dažus uz praktiskā policijas darba orientētus studiju kursus, kuri nespēja sniegt policijas vecākā virsnieka amatam nepieciešamās profesionālās kompetences pietiekamā apjomā, un specializēto kursu īpatsvaru būtiski palielināt neatļāva tieši juriskonsulta profesiju standarta saturs.

Nolūkā pilnveidot Valsts policijas vecāko virsnieku izglītības sistēmu un sekmēt Valsts policijas funkciju izpildes kvalitātes celšanu (t.sk. pirmstiesas izmeklēšanas jomā), Iekšlietu ministrija izvērtēja vairākus policijas vecāko virsnieku izglītošanas modeļus – tai skaitā ideju par jaunas augstskolas izveidi, struktūrvienības izveidi Nacionālās aizsardzības akadēmijā vai Latvijas Universitātē, tomēr neviens no šiem risinājumiem objektīvu apsvērumu dēļ neguva atbalstu. Līdz ar to tika nolemts izstrādāt detalizētu specifikāciju un publiska iepirkuma procedūrā izraudzīties pakalpojuma sniedzēju.

Iepirkuma komisija sadarbībā ar nozares profesionāļiem izstrādāja priekšnosacījumus jaunveidojamās profesionālā bakalaura programmas “Policijas darbs” saturam, iekļaujot tajā obligātu prasību pēc nozares profesionāļu piesaistes studiju procesam, Valsts policijas obligātu iesaisti studiju organizācijas un rezultātu izvērtēšanā, kā arī lielu nozares specializācijas kursu īpatsvaru un šādas specializācijas–Kārtības policijas darbs, Operatīvais darbs, Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas darbs, Noziedzīgu nodarījumu ekonomikā izmeklēšanas darbs.   Atbilstoši karjeras attīstības plānam, personīgai iniciatīvai un vadības rekomendācijai programmā par valsts budžeta līdzekļiem plānots uzņemt tās Valsts policijas amatpersonas, kuras absolvējušas Valsts policijas koledžu vai likvidētās Latvijas Policijas akadēmijas koledžas izglītības programmu, kuras nepilna laika studijās 2,5 gadu laikā iegūtu amata izpildei nepieciešamo profesionālā

2017.gada 10.februārī tika pasludināts iepirkuma uzvarētājs–Rīgas Stradiņa universitāte, kura apņēmās noteikta laika grafika ietvaros izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā definētās prasības, t.sk. par jauna studija virziena atvēršanu un vēlāku tā akreditēšanu, jaunas studiju programmas izstrādi, licencēšanu un studiju procesa uzsākšanu 2017.gada septembrī.

Ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Deklarāciju par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, kas paredz attīstīt izmeklētāju un operatīvo darbinieku izglītības saturu un veicināt attiecīgo studiju programmu pilnveidošanu, tai skaitā izveidot Valsts policijas vecāko virsnieku otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības sistēmu atbilstoši jaunajam profesijas standartam.


Skatīt: http://iem.gov.lv/lat/aktualitates/informacija_medijiem/?doc=33436

« Atpakaļ uz sarakstu