Par riska piemaksu un samaksu par virsstundu darbu Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumos iesaistītajām amatpersonām (01/11/2022)

2022. gada martā, atbilstoši Iekšlietu ministrijas 2021. gada 15. marta rīkojumam Nr.1-12/329 “Par riska piemaksu un samaksu par virsstundu darbu Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumos iesaistītajām amatpersonām”, Valsts policijā un Valsts robežsardzē dienējošām amatpersonām bija jāveic kontaktstundu uzskaite par dienesta pienākumu izpildi paaugstinātos Covid-19 riska apstākļos.

Minētā uzskaite turpinājās līdz 2022. gada 7. aprīļa Iekšlietu ministrijas rīkojuma grozījumiem, ar kuru tika noteikts, ka piemaksa pienākas tikai par laikposmu līdz 2022. gada 1. martam.

Tādejādi veidojās situācija, laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 7. aprīlim tika veikts darbu atbilstoši Iekšlietu ministrijas rīkojumam, tika veikta kontaktstundu uzskaite, taču piemaksa par to netika saņemta.

Ņemot vērā radušos situāciju un to, ka jautājumu neizdevās atrisināt komunikācijā ar iesaistītajiem dienestiem un iekšlietu ministriju, LIDA vērsā pie Tiesībsarga biroja ar lūgumu izvērtēt situāciju un sniegt savu atzinumu. Atbildot uz LIDA lūgumu Tiesībsarga birojs, pamatojoties uz Tiesībsarga likuma 24. panta otro daļu, ir nolēmis ierosināt pārbaudes lietu. Šīs pārbaudes lietas ietvaros tiks izvērtēta minētā Iekšlietu ministrijas rīkojuma 5. punkta atbilstība tiesiskās paļāvības principam.

Saskaņā ar Tiesībsarga likuma 24. panta ceturto daļu pārbaudes lietu izskata triju mēnešu laikā. Ja lieta ir sarežģīta vai arī citu objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, tiesībsargs to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem no pārbaudes lietas ierosināšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam un norādot termiņa pagarināšanas iemeslus. Saskaņā ar šā panta piekto daļu tiesībsargs, izskatot pārbaudes lietu, noklausās pušu un citu personu paskaidrojumus, pieprasa speciālistu atzinumus, kā arī veic citas likumā noteiktās darbības, kas nepieciešamas pārbaudes lietas izskatīšanai.

Atbilstoši Tiesībsarga likuma 25. panta pirmajai daļai pārbaudes lietu pabeidz ar lietā iesaistīto personu izlīgumu vai tiesībsarga atzinumu. Savukārt saskaņā ar šā panta piekto daļu, ja pārbaudes lietu nav iespējams vai nav nepieciešams turpināt, tiesībsargs lemj par tās izbeigšanu. Arodbiedrība tiks informēta par pārbaudes lietas izskatīšanas rezultātu.

Ņemot vērā to LIDA aicina pieteikties biedrus, kuri veica dienesta pienākumus, kas saistīti ar paaugstinātiem Covid-19 riska apstākļiem laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 7. aprīlim, un kuri vēlas saņemt piemaksu par darbu Covid-19 riska apstākļos par iepriekšminēto laikposmu, bet nav to saņēmuši.

Pieteikumi tiks pieņemti līdz 2022.gada 11.novembrim!

Pieteikumu iepsējams aizpildīt sekojot šai saitei - bit.ly/3NrfQko

 

« Atpakaļ uz sarakstu