VP nevēlas, bet ministrija norāda - jāmaksā (10/03/2022)

2021. gada augustā kāds Valsts policijā (VP) nodarbināts LIDA biedrs iesniedza iesniegumu VP, lūdzot izdot labvēlīgu administratīvu aktu, ar kuru biedram tiku veikts darba samaksas pārrēķins, izmaksājot atlīdzību par laiku, kuru biedrs nepavadīja dienesta pienākumu izpildes vietā, un kuru izmantoja pēc saviem ieskatiem, taču pēc attiecīgā pieprasījuma bija gatavs ierasties norādītajā vietā un nekavējoties uzsākt pienākumu pildīšanu (tā saucamā “mājas dežūras”), par pēdējiem diviem gadiem laika posmā no 2019.gada augusta līdz 2021.gada augustam.

VP biedra prasību pilnībā noraidīja, norādot, ka veiktās pārbaudes gaitā netika iegūti nepārprotami apliecinājumi, ka biedrs datumos, kad bija iekļauts VP struktūrvienības operatīvās grupas grafikos kā atbildīgā amatpersona, būtu visu laiku atradies gaidīšanas režīmā, lai pēc attiecīga pieprasījuma reaģējot uz kādu konkrētu notikumu/situāciju, ierastos noteiktā vietā un uzsāktu pildīt konkrētus dienesta pienākumus. Secīgi, VP uzskatīja, ka nav jāveic aprēķini atlīdzības izmaksai.

VP savu lēmumu pamatoja galvenokārt ar apstākli, ka biedra gadījumā iztrūkst būtisks “mājas dežūru” elements – pieprasījums ierasties norādītajā vietā un nekavējoties uzsākt dienesta pienākumu pildīšanu, respektīvi, biedrs, lai arī kādā laikposmā bijis nozīmēts par atbildīgo amatpersonu, tādejādi nav bijis iesaistīts “mājas dežūrās”, bet gan veicis kontroles un darba organizācijas funkciju paša izvēlētajā laikā un veidā. Šādam VP lēmumam un tā argumentācijai nepiekrita nedz LIDA, nedz tās biedrs, tāpēc šo lēmumu apstrīdēja vēršoties pie Iekšlietu ministrijas (IeM).

Cita starpā, sagatavojot iesniegumu IeM, LIDA vērsa ministrijas uzmanību uz IeM 2021. gada 11. jūnija lēmumu Nr. 1-66/207, kas tika pieņemts līdzīgā gadījumā, apmierinot cita LIDA biedra lūgumu. Taču VP, pieņemot lēmumu šajā konkrētajā gadījumā, nav ņēmusi to vērā.

Atbildot un minēto iesniegumu IeM izdevusi lēmumu Nr.1-61/36, ar kuru ne tikai uzlikusi VP par pienākumu mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās apmierināt LIDA biedra sākotnējo prasību – veikt darba samaksas pārrēķinu un izmaksāt neizmaksāto atlīdzību, bet arī norādījusi uz virkni apstākļiem, kurus VP nav ņēmusi vērā izskatot biedra prasību.

Šis nav vienīgais gadījums, kurā LIDA ir palīdzējusi saviem biedriem panākt taisnīgu situācijas regulējumu gan saistībā ar pienākošos, bet neizmaksāto atlīdzību, gan citiem ar darba/ dienesta pienākumus izpildes aspektiem. Tāpēc situācijās, kad ir pamatotas aizdomas par to, ka no darba devēja puses tiek pārkāptas Jūsu tiesības, sazinieties ar LIDA biroju vai kādu no pārstāvjiem, lai kopīgi varam atrisināt radušos jautājumus ar jums maksimāli labvēlīgu iznākumu.

« Atpakaļ uz sarakstu