Jautājumu risināšana - tiesas rokās (16/03/2021)

Lai arī lielākā uzmanība šogad pievērsta tiesvedības procesam, kas saistīts ar darba svētku dienās apmaksu, kura ietvaros Saeimai līdz šī gada 19.aprīlim uzdots iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu, tas nebūt nav vienīgai aktīvais process, kurā šobrīd iesaistīta arodbiedrība.

Saistībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi (IeVP) šobrīd tiesvedībā ir divas lietas par piemaksu noteikšanu.

Vienā no gadījumiem strīdus jautājums ir par piemaksas noteikšanu saistībā ar papildu pienākumu – tādu, kas neizriet tieši no amata apraksta – pildīšanu. Administratīvais process šajā jautājumā tika uzsākts jau pagājušajā gadā, kad LIDA sava biedra vārdā vērsās pie IeVP ar lūgumu veikt darba samaksas pārrēķinu, nosakot piemaksu par papildu pienākumu veikšanu konkrētā laika periodā, no 2018.gada. LIDA biedrs ilgstoši, paralēli amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem, vairākkārtīgi šajā laika posmā bija veicis notiesāto vai apcietināto personu pārvešanu un apsardzi ārstniecības iestādē jeb t.s. “konvojēšanu”. Gan IeVP, gan Tieslietu ministrija (TM), kurā tika pārsūdzēts IeVP pieņemtais lēmums, prasība tika noraidīta, kā galveno argumentu minot biedra amata aprakstā esošo punktu, kas nosaka, ka nodarbinātajam ir jāveic tādu augstākstāvošas amatpersonas uzdevuma vai rīkojuma izpilde, kas nav pretrunā normatīvo aktu prasībām. Nedz biedrs, nedz LIDA šim argumentam nepiekrīt, jo šādi interpretējot šo amata apraksta punktu var nonākt līdz absurdai situācijai, kad jebkurai IeVP amatpersonai jāpilda ir pilnīgi jebkurš pienākums, ja tikai tas ir atbilstošs IeVP likumā noteiktajām iestādes funkcijām. Amata aprakstā jau ir uzskaitīti pamatpienākumi, un nevar būt akceptējama tāda situācija, kad jebkurš augstākas amatpersonas uzdevums izskatāms par “citu pienākumu”, lai gan pēc būtības prasa papildu ieguldījumu un resursus, jo faktiski tiek pildīti citu amatpersonu pienākumi. Papildus jāmin arī fakts, ka salīdzinoši nesen LIDA bija iesaistīta līdzīgā procesā arī saistībā ar piemaksu par papildu pienākumu pildīšanu noteikšanu Valsts policijā (VP), kura būtība bija saistīta ar nodarbinātā līdzdalību inventarizācijas komisijas darbā, un kurā VP sākotnēji pieturējās pie IeVP un TM paustās argumentācijas, bet Iekšlietu ministrija (IeM) savā lēmumā skaidri norādīja, ka šāda punkta esamība amata aprakstā neizslēdz nepieciešamību noteikt piemaksu par papildu pienākumu pildīšanu.

Savukārt otra tiesvedība saistīta ar IeVP un TM atteikumu veikt pārrēķinu un noteikt LIDA biedram piemaksu par veiktajām darbībām Covid-19 pandēmijas ierobežošanā brīvības atņemšanas iestādē laika posmā no 2020.gada aprīļa līdz maijam. Arī šajā jautājumā administratīvais process iestādē tika uzsākts jau pērnā gada rudenī.

Šādas un līdzīgas tiesvedības noteikti varētu būt vairāk, tomēr šādās situācijās vis ir atkarīgs no pašu biedru vēlmes uzsākt administratīvo procesu iestādē un atteikuma gadījumā vērsties augstākajā iestādē, un nepieciešamības gadījumā arī tiesā. Protams, ne mazāk svarīgi ir arī katrā konkrētajā gadījumā konstatējamie un pierādāmie apstākļi un iespējamā biedra tiesību aizskāruma esamība, tomēr bez iniciatīvas no biedra puses arodbiedrība šādus jautājumus var risināt tikai sociālā dialoga ietvaros, kas ne vienmēr ir ātrākais un efektīvākais veids.

« Atpakaļ uz sarakstu