Par papildatvaļinājuma dienu apmaksu (14/04/2020)

2017. gada rudenī LIDA biedram tika piešķirtas trīs papildatvaļinājuma dienas, kuras viņš izvēlējās izņemt 3 dažādās reizēs - 2 papildatvaļinājuma dienas tika izmantotas kalendārajās darba dienās, savukārt viena - kalendārajā brīvdienā (sestdienā). Visas izmantotās dienas bija dienas, kurās biedrs būtu pildījis dienesta pienākumus, respektīvi, darba dienas. 
Iepazīstoties ar algas lapiņu par konkrēto mēnesi, biedrs konstatēja, ka apmaksātas tikai divas no papildatvaļinājuma dienām, un attiecīgi izmantoja savas tiesības un vērsās iestādē, un pēcāk tiesā, administratīvā procesa kārtībā, lai saņemtu samaksu par visām trim papildatvaļinājuma dienām.
Iestāde un ministrija biedra lūgumam veikt pārrēķinu atteica, pamatojoties uz IeM 2012. gada 20. marta rīkojumu Nr. 1-12/494 "Metodika atlīdzības aprēķināšanai un dienesta pienākumu izpildes laika uzskaitei IeM sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kurām noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks", kurā iekļauts nosacījums par vienota principa piemērošanu par gadījumiem attaisnotas prombūtnes atīdzības aprēķināšanai, iekļaujot atrunu par aprēķina veikšanu tikai kalendārajās darba dienās. 
Nepiekrītot minētajam, un uzskatot, ka konkrētajā gadījumā ir jāņem vērā, ka biedra darba dienas ir ne tikai kalendārās darba dienas, LIDA palīdzēja biedram vērsties tiesā. 
Ar apgabaltiesas spriedumu stājies spēkā un nodibināts, ka, Metodikas regulējums rada netaisnīgu situāciju, ka netiek apmaksāta pieteicēja (biedra) darba diena, tikai tāpēc, ka tā ir kalendārā brīvdiena, kā rezultātā biedram pēc būtības tiek liegtas tiesības uz apmaksātu papildatvaļinājumu, kas nav pieļaujams. Tādejādi Metodikas (iekšēja normatīva akta) regulējums ir personai nelabvēlīgāks nekā Atlīdzības likumā noteiktais. 
Līdz ar to, veicams darba samaksas pārrēķins, apmaksājot trešo, kalendārajā brīvdienā esošo, papildatvaļinājuma dienu. 
Ņemot vērā spriedumā izteiktās atziņas, aicinām LIDA biedrus, kuriem pēdējo divu gadu laikā bijusi līdzvērtīga situācija, vērsties arodbiedrībā, jo mēs varam Jums palīdzēt sastādīt iesniegumu darba samaksas pārrēķina veikšanai. Papildus LIDA informē, ka vērsīsies IeM, lai Metodikā tiktu veiktas izmaiņas, kas atbilstošas tiesas spriedumam.
 
« Atpakaļ uz sarakstu