VSAA par izdienu un pabalstiem (09/04/2020)

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) savā vēstulē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) lūdza sniegt atbildes uz jautājumiem par to, pamatojoties uz kādiem normatīvajiem aktiem, klātienes studijas laiks augstskolā tiek/netiek ieskaitīts izdienas stāžā un pamatojoties uz kādiem normatīvajiem aktiem VSAA atsakās pārrēķināt pabalstus, kas piešķirti laika periodā no 2017.gada 7.maija līdz 2019.gada 6.maijam, jo saskaņā ar Satversmes tiesas 2019.gada 2.maija spriedumu lietā Nr.2018-14-1 par virsstundām minētajā periodā darbiniekiem ir izmaksāta atlīdzība.

Sniegtajās atbildēs VSAA norāda uz sekojošo:

- Tiesību normas paredz, ka izdienas stāža aprēķinā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita 80 procentus no citās iestādēs, pie komersantiem un organizācijās nostrādātā laika[1]. Tādējādi likumdevējs nav paredzējis izdienas stāža aprēķinā iekļaut arī mācību laiku augstskolā. Augstākā tiesa ir norādījusi, ka nostrādātais laiks un mācību laiks ir saturiski atšķirīgi jēdzieni un likumdevējs skaidri norādījis uz nostrādātā laika, proti, darba perioda ieskaitīšanu izdienas stāžā, nevis darbam pielīdzinātā perioda, kāds ir arī mācību laiks, ieskaitīšanu izdienas stāžā[2].

- VSAA ir saņēmusi vairāku personu iesniegumus ar lūgumu pārrēķināt sociālās apdrošināšanas pabalstus, kas aprēķināti no ienākumiem laika periodā no 2017.gada 7.maija līdz 2019.gada 6.maijam, Izskatot personu iesniegumus, VSAA konstatēja, ka VSAA rīcībā nav informācijas par personām precizētajiem ienākumiem minētajā laika periodā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 3.decembra sēdes protokollēmumā noteikto, precizētie ziņojumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darbinieku darba ienākumiem par iepriekšējo periodu no 2017.gada 7.maija līdz 2019.gada 6.maijam Ieslodzījuma vietu pārvaldei ir jāiesniedz VID līdz 2020. gada 31.decembrim.

Taču arī tad, ja ienākumi tiks precizēti, VSAA nebūs pamata uzsākt administratīvo procesu no jauna un  pārrēķināt iepriekš piešķirtos sociālās apdrošināšanas pabalstus, ņemot vērā sekojošo:       

  1. VSAA nodaļu pieņemtie administratīvie akti (lēmumi) par pabalstu piešķiršanu ir izpildīti, līdz ar to šie  lēmumi ir zaudējuši spēku.
  2. Iesniegumu par administratīvā procesa uzsākšanu no jauna persona var iesniegt, kamēr administratīvais akts ir spēkā.[3] Administratīvais akts ir spēkā tik ilgi, kamēr to atceļ, izpilda vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu.[4]
  3. Savukārt 2019.gada 02.maija Satversmes tiesas spriedums, ar kuru Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta septiņi viens prim daļas 1.punkts atzīts par spēkā neesošu no personas pamattiesību aizskāruma brīža attiecībā uz tām personām, kuras savu tiesību aizsardzībai ir vērsušās tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, nav attiecināms uz šīm personām, jo VSAA rīcībā nav informācijas, ka pirms Satversmes tiesas sprieduma spēkā stāšanās viņas būtu vērsušās Administratīvajā tiesā savu tiesību aizsardzībai.
  4. Fakts, ka, pamatojoties uz 2019.gada 2.maija Satversmes tiesas spriedumu, Ministru kabinets  03.12.2019.gada 3.decembra protokollēmumā noteicis piešķirt un izmaksāt  līdz 2020.gada 31.maijam piemaksu par virsstundām laika periodā no 2017.gada 7.maija līdz 2019.gada 6.maijam visiem Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem, nemainīs tiesisko situāciju attiecībā uz šiem darbiniekiem iepriekš piešķirtajiem sociļās apdrošināšanas pabalstiem, jo darba ņēmēja darba ienākumu un obligāto iemaksu precizēšana nemaina jau piešķirto sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmēru, izņemot valsts vecuma pensijas apmēru.[5]
  5. Tām personām, kurām iesnieguma iesniegšanas dienā VSAA nodaļas lēmumi nav izpildīti un ir spēkā, attiecīgie pabalsti tiks pārrēķināti pēc tam, kad VSAA no VID saņems informāciju par precizētajiem ienākumiem laika periodā no 2017.gada 7.maija līdz 2019.gada 6.maijam.
  6. Sociālās apdrošināšnas pabalsti tiks pārrēķināti arī tām personām, kuras savu tiesību aizsardzībai ir vērsušās tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pirms Satversmes tiesas sprieduma spēkā stāšanās.

 


[1] Likuma „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajās dienesta pakāpēm” 3.panta pirmās daļas 7.punkts.

[2] Augstākās tiesas 2017.gada 30.maija rīcības sēdes lēmums lietā Nr.SKA -566/2017 (A420165915 5.-7.punkts). Latvijas Republikas Augstākās tiesas „Tiesu prakses apkopojums par izdienas pensijām” (2004.gada februāris – 2017.gada oktobris) 30.lpp.

[3] Administratīvā procesa likuma 87.panta trešās daļas 1.punkts

[4] Administratīvā procesa likuma 70.panta trešā daļa

[5] Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.1 panta otrā daļa

 

 

 

 

« Atpakaļ uz sarakstu