LIDA iesniedz VP koplīguma projektu (09/08/2019)

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) viens no mērķiem ir radīt kolektīvo aizsardzības sistēmu, no kuras labumu gūtu gan nodarbinātie, gan darba devēji, t.i., Latvijas valsts un visa sabiedrība kopumā. Viens no instrumentiem, ar kuru sasniegt mērķi, ir sociālā dialoga veicināšana starp darbinieku pārstāvjiem (arodbiedrību) un darba devēju. Sociālais dialogs veicina augstāku nodarbināto dzīves kvalitāti, produktivitātes pieaugumu, aizsardzību, veido pozitīvu un uz rezultātu orientētu darba vidi. Arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 152. panta pirmais punkts nosaka, ka Eiropas Savienība atzīst un veicina sociālo partneru lomu.

Ņemot vērā līdzšinējo produktīvo sadarbību, LIDA apliecina, ka iestājas par policijas nozares nodarbināto interesēm, vēlas attīstīt dienestu, kopīgi sadarboties, lai veicinātu nodarbināto izaugsmi, kas būtu ieguvums visas valsts labā.

Atbilstoši Arodbiedrību likuma 16. panta otrajai daļai, “arodbiedrību intereses attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām nozares, profesijas vai administratīvās teritorijas līmenī pārstāv arodbiedrība, kas ietilpst apvienībā, kura apvieno vislielāko strādājošo skaitu valstī”. LIDA norāda, ka kopš 2017. gada 1. oktobra ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības dalīborganizācija.

Ņemot vērā visu iepriekš norādīto, LIDA izsaka vēlmi slēgt koplīgumu ar Valsts policiju (VP).

Koplīguma būtība ir nodarbināto tiesiskā stāvokļa uzlabošana, un tiesības par tā izstrādi un noslēgšanu arodbiedrībai ir piešķirtas ar likumu. LIDA ir sagatavojusi sākotnējo koplīguma projektu, ko iesniedz VP apspriešanai.

Slēdzot koplīgumu, ir būtiski atrast vidusceļu, kas ir iespējams, piedaloties organizētai, profesionālai un uzticamai arodbiedrībai no vienas puses, un ieinteresēts darba devējs, no otras puses.

Sadarbības sākumā ir nepieciešama abpusēja iesaiste un ieguldījums, līdz ar to, LIDA aicina VP, kopā izveidot koplīguma darba grupu un uzsākt sarunas par koplīguma noslēgšanu.

« Atpakaļ uz sarakstu