Atskatoties uz paveikto 2018.gadā (03/01/2019)

Aizvadītais gads LIDA ir bijis spraigs un aktīvs. Desmitiem tiesas procesu, vairāki simti ienākošo un izejošo dokumentu, Delegātu kongress, iekšējās restrukturizācijas uzsākšana- tā ir tikai daļa no procesiem par un ap arodbiedrību 2018.gadā, kas norisinājās paralēli ikdienas darbam saistībā ar biedru tiesību un interešu aizstāvību.

Par visobjektīvāko arodbiedrības darba novērtējumu varētu uzskatīt tās biedru skaitu. Līdz 2018.gada 1.decembrim LIDA pievienojās 369 jauni biedri. Savukārt izslēgti tika 191, veidojot pozitīvu bilanci, kas uzskatāms par pozitīvu LIDA līdzšinējās darbības vērtējumu no nozarē nodarbināto puses. Joprojām, kā tas jau ierasts, lielākais biedru skaits ir no Valsts policijā nodarbinātajiem, bet 2018.gadā ievērojami palielinājies to biedru skaits, kas nodarbināti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

2018.gads ir bijis līdz šim aktīvākais gads saistībā ar starptautiskās sadarbības attīstīšanu. Jau esam informējuši, ka šī gada 1.janvārī LIDA kļuva par pilntiesīgu Eiropas Policijas Konfederācijas dalīborganizāciju, kas nozīmē, ka savā turpmākajā darbībā LIDA varēs saņemt lielāku atbalstu Eiropas Savienības līmenī. Paralēli tam LIDA pārstāvji piedalījās vairākās Eiropas Arodbiedrību Institūta rīkotajās apmācībās, kurās gūtā pieredze un zināšanas palīdz un palīdzēs gan uzlabot LIDA praktisko darbību, gan attīstīt darbības stratēģiju.

Nacionālajā līmenī 2018.gads viennozīmīgi pagāja „zem izdienas pensiju un izdienas pabalstu karoga”. Šie bija divi aktuālākie jautājumi ne tikai saistībā ar nozari un tās turpmāko attīstību, bet arī arodbiedrības darbā. Atkārtoti aktualizēts arī jautājums par darba svētku dienās apmaksas kārtību un šī jautājuma risināšana ir arī viena no 2019.gada prioritātēm. LIDA rosinājusi arī komandējuma dienas naudas apmēru pārskatīšanu, kas nav mainījies jau desmit gadus. Liels darbs ieguldīts arī saistībā ar dienestu paspārnē esošo mācību iestāžu darbību- IeVP Mācību centra akreditācija, VRK uzņemšanas noteikumi nepilna laika studijām u.c. Gan šo, gan citu jautājumu aktualizēšanā un risināšanā LIDA aktīvi izmantojusi visus tai pieejamos līdzekļus sociālā dialoga ietvaros, kā arī vēršot uz tiem citu kompetento iestāžu uzmanību. Aktīva ir bijusi arī LIDA darbība saistībā ar dažāda veida grozījumu veikšanu gan nacionālajos, gan nozares iekšējos normatīvajos aktos- gan pēc pašas LIDA iniciatīvas, gan saņemot uzaicinājumu no atbildīgajām iestādēm.

Paplašinot arodbiedrības biedriem pieejamo pakalpojumu klāstu LIDA 2018.gadā noslēdza sadarbības līgumu ar krājaizdevu sabiedrību Dzelzceļnieks KS, kas ļauj LIDA biedriem izmantot šīs sabiedrības sniegtos pakalpojumus. Noslēgta arī vienošānās ar ERGO Insurance SE Latvijas filiāli par LIDA biedru civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Uzsākta arī projekta „Juristu dienas” īstenošana, kura mērķis ir uzlabot arodbiedrības sniegto pamatpakalpojumu un ar tās darbību saistītās informācijas pieejamību gan biedriem, gan citiem interesentiem. Savukārt, pamatojoties uz Delegātu kongresā nolemto, uzsākta arī izmaiņu ieviešana arodbiedrības finanšu nolikumā ar mērķi paplašināt biedriem sniegtā finansiālā atblasta apjomu.

„Mēs esam daļa no valsts un ar savu darbu veidojam un veicinām demokrātiju, veicinām arodbiedrību kustību” atskatoties uz 2018.gadā paveikto saka LIDA Valdes priekšsēdētājs A.Augustāns. „Šis gads mums ir nesis daudzus gan iekšējus, gan ārējus pārbaudījumus. Mēs esam ļoti nopietni strādājuši un pildījuši savus solījumus, un neesam apstājušies pie pirmajām grūtībām. Nākamajā gadā mēs turpināsiem virzīties attīstībā uz kvalitāti, precizitāti, gudrību. Tas būs sarežģīts process, bet nākotnē tas dos stabilitāti mūsu biedriem. Nākamajā gadā būs aktīvi jāiesaistās normatīvo aktu pilnveidē, samaksa par svētku dienām, virsstundu jautājums, algas celšana un daudzi citi jautājumi. Būs jāpieņem arī nepopulāri lēmumi un kādam tas noteikti šķitīs nepatīkami, bet palikt tā, kā ir, nevar, jo tā ir stagnācijas pazīme.”

Ar LIDA biroja sagatavoto prezentāciju par darbību 2018.gadā Jūs varat iepazīties mūsu mājas lapas sadaļā Sociālais dialogs- Iekšējie dokumenti.

Atgādinām, ka sadaļa Sociālais dialogs pieejama tikai tiem LIDA biedriem, kuri reģistrējušies kā www.lida.lv lietotāji.

Saviem biedriem atgādinam, ka arodbiedrība var risināt tikai tādus jautājumus, informācija par kuriem saņemta no tās biedriem. Tāpēc lūdzam savus biedrus, saskaroties savā darba vietā ar iespējumu savu tiesību vai interešu pārkāpumu, nekavējoties par to ziņot arodbiedrībai, vēršoties pie LIDA biroja vai pie sava reģionālā pārstāvja!

Tāpat vēlamies atgādināt, ka atsevišķu jautājumu risināšanas (piemēram, sociālās garantijas un atalgojums) iespējas no arodbiedrības puses ir tieši saistītas ar biedru skaitu tajā.

« Atpakaļ uz sarakstu