Valde

Valde ir Arodbiedrības izpildinstitūcija. Valdes locekļi ir Valdes priekšsēdētājs un četras personas, kuras tiek ievēlētas Delegātu kongresā. Valdes locekļi kļūst par Valdes priekšsēdētāja vietniekiem. 
Valde tiek ievēlēta uz 4 (četriem) gadiem Delegātu kongresā.

Valde:

  • nosaka Arodbiedrības darbības virzienu izpildes līdzekļus, saturu, darba organizēšanas formas;
  • nosaka algoto darbinieku skaitu un viņu atalgojumu;
  • uzņem Arodbiedrībā jaunus biedrus, kārto viņu uzskaiti;
  • ievāc ziņas par Biedru vajadzībām, ierosinājumiem, vēlmēm, apkopo un iesniedz attiecīgajās institūcijās;
  • par padarīto darbu atskaitās Statūtos noteiktā kārtībā;
  • apstiprina Arodbiedrības komitejas un to nolikumus;
  • organizē un rīko konkursus uz Padomes locekļu vakantiem amatiem;
  • apstiprina Arodbiedrību komiteju lēmumus, Padomes lēmumus un citus ar Arodbiedrības mērķus sasniegšanu saistītus dokumentus;
  • veic citas funkcijas, tiecoties pēc Arodbiedrības nostādītiem mērķiem.

Valdes sastāvs:

Anna Lemešonoka Jūrmala 26600534 / anna.lemesonoka@lida.lv
Zigmunds Kārklevalks Latvija 25140537 / zigmunds.karklevalks@lida.lv
Edgars Bole Vidzeme (Valmiera) 28776792 / edgars.bole@lida.lv