Finanšu nolikums

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība
FINANŠU LĪDZEKĻU NOLIKUMS

APSTIPRINĀTS
2015. gada 11. decembrī
Ārkārtas Delegātu Kongress Nr. 2015/8

I Vispārīgie noteikumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā veicama arodbiedrības biedra naudas maksa, atbrīvošana no biedra naudas maksas, biedra naudas maksas samazinājums, materiālo pabalstu izmaksa, finanšu līdzekļu izlietošana arodbiedrības darbības nodrošināšanai, kultūras un citu atpūtas pasākumu apmaksa, biedru izglītošana un citi maksājumi.
2. Nolikums izdots pamatojoties uz Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības (LIDA) statūtiem.

II Biedra naudas apmērs

3. Biedra naudas maksas apmērs tiek noteikts ar Kongresa lēmumu.
4. Biedra naudas maksa jāmaksā visiem biedriem, izņemot šī nolikuma minētajos gadījumos.
5. Biedra naudas maksājuma apmērs ir šāds:
5.1. Iekšlietu un Tieslietu ministrijas sistēmas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, koledžu kadetiem un nodarbinātajiem biedra naudas ikmēneša maksa ir 1% (viens procents) apmērā no mēneša amatalgas/darba samaksas.
5.2. Valsts un pašvaldību institūciju vai iestāžu amatpersonām / nodarbinātajiem ikmēneša biedra naudas maksa ir 1% (viens procents) apmērā no amatalgas / darba samaksas.
5.3. Komercsabiedrībās nodarbinātajiem ikmēneša biedra naudas maksa ir 1% (viens procents) apmērā no darba algas (pēc nodokļu nomaksas).
5.4. Biedriem, kuri ir darba meklētāja statusā, pārejoša darbnespēja, vai atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, biedra naudas ikmēneša maksa ir 1% (viens procents) apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas.
5.5. Iekšlietu un Tieslietu ministrijas sistēmas izdienas pensionāriem un invalīdiem, kuri nestrādā, biedra naudas ikmēneša maksa ir 1,00 euro (viens euro) mēnesī.

III Biedra nauda

6. Biedrs biedra naudas maksu obligāti veic katru mēnesi par iepriekšējo un/vai kārtējo mēnesi.
7. Ar biedra piekrišanu, biedra naudu katru mēnesi Arodbiedrības norēķinu kontā iemaksā dienesta/darba vietas grāmatvedība, veicot atskaitījumu no biedra mēneša amatalgas/darba samaksas par iepriekšējo mēnesi.
8. Biedra naudas maksa veicama uz šādu norēķinu kontu (rekvizīti):
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība
Reģ. Nr. 50008164341
Juridiskā adrese: Gaujas iela 15-6, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV11 HABA 0551 0291 0389 3
Mērķis: Biedru nauda par (mm.dd.gggg.)
9. Biedra naudas maksājuma mērķī obligāti norādāms mēnesis vai periods, par kuru tiek veikta biedra naudas maksa.
10. Biedra naudas maksu var maksāt avansā par periodu no 1 līdz 12 mēnešiem.
11. Biedra naudas maksājumi notiek bezskaidras naudas norēķinu viedā.

IV Arodbiedrības ieņēmumi un izdevumi, uzkrājuma fonds

12. Naudas līdzekļu sadalīšana un izlietošana notiek saskaņā ar apstiprināto Arodbiedrības gada budžeta plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmi, statūtiem un šo nolikumu. Arodbiedrības gada budžeta plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmi gatavo un apstiprina Valde.
13. Arodbiedrībai ir šādi ieņēmumi un izdevumi:
13.1. Ieņēmumi:
13.1.1. biedru naudas iemaksa;
13.1.2. ziedojumi;
13.1.3. līdzfinansējums;
13.1.4. ieņēmumi no saimnieciskās darbības.
13.2. Izdevumi:
13.2.1. administratīvie izdevumi;
13.2.2. gada plānotie izdevumi;
13.2.3. gada neplānotie izdevumi;
13.2.4. ieguldījumi saimnieciskajā darbībā.
14. Arodbiedrība no ikmēneša ienākumiem veido uzkrājuma fondu.
14.1. Uzkrājuma fonds tiek veidots no Arodbiedrības ikmēneša ienākumiem, novirzot 10% (desmit procentus) uzkrājuma fondā.
14.2. Arodbiedrība uzkrājuma fondam izveido speciālu norēķinu kontu bankā.
14.3. Uzkrājuma fondā esošos naudas līdzekļus atļauts izlietot ar Valdes atsevišķu lēmumu.
15. Visi Arodbiedrības naudas līdzekļi tērējami ar īpaši racionālu izlietojumu tā, lai plānotie mērķi tiktu sasniegti ar iespējami mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu.

V Arodbiedrības ieņēmumi

16. Arodbiedrības galvenie ieņēmumi ir biedra naudas iemaksa.
17. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Arodbiedrībai ir tiesības saņemt ziedojumus. Par saņemtajiem ziedojumiem Arodbiedrība informē attiecīgās valsts iestādes.
18. Arodbiedrībai ir tiesības piedalīties dažādos projektos, saņemot no tiem līdzfinansējumu, lai veicinātu savu plānoto mērķu sasniegšanu.
19. Arodbiedrība savus brīvos līdzekļus ir tiesīga ieguldīt uzņēmējdarbībā vai citās likumīgās darbībās, kas dod iespēju papildus palielināt Arodbiedrības ieņēmumus.

VI Arodbiedrības izdevumi
VI1 Administratīvie izdevumi

20. Administratīvie izdevumi – Arodbiedrības ikdienas darbības uzturēšanai izmantojamie naudas līdzekļi.
21. Arodbiedrības ikdienas darbības uzturēšanai atļauts izmantot līdz 60% (sešdesmit procenti) no kopējiem ikmēneša ienākumiem.
22. Administratīvo izdevumu apmērs tiek noteikts Arodbiedrības gada budžeta plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmē.
23. Administratīvie izdevumi:
23.1. telpu īres izdevumi;
23.2. biroja uzturēšanas izdevumi un pakalpojumi;
23.3. juridiskie pakalpojumi;
23.4. grāmatvedības pakalpojumi;
23.5. transportlīdzekļu izmantošanas izdevumi un pakalpojumi;
23.6. sakaru līdzekļu izmantošanas izdevumi un pakalpojumi;
23.7. IT tehnoloģiju izmantošanas izdevumi un pakalpojumi;
23.8. bankas komisijas izdevumi;
23.9. citi Arodbiedrības ikdienas funkcionēšanai nepieciešamie administratīvie izdevumi.
24. Tekošie administratīvie izdevumi tiek saskaņoti ar valdes priekšsēdētāju.
25. Valde ir tiesīga palielināt un/vai samazināt administratīvos izdevumus, pieņemot lēmumu.

VI2 Gada plānotie izdevumi

26. Gada plānotie izdevumi ir saistīti ar Arodbiedrības mērķu sasniegšanu un dažādu pasākumu organizēšanu saistītie izdevumi.
27. Gada plānotajiem izdevumiem atļauts izmantot līdz 25% (divdesmit pieci procenti) no kopējiem paredzamajiem gada ienākumiem.
28. Gada plānoto izdevumu apmērs tiek noteikts Arodbiedrības gada budžeta plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmē.
29. Gada plānotie izdevumi:
29.1. izdevumi kongresiem, valdes sēdēm, padomes un paplašinātajām sēdēm;
29.2. izdevumi sapulcēm, sanāksmēm un konferencēm;
29.3. izdevumi ikmēneša materiālajai palīdzībai;
29.4. reprezentācijas un reklāmas izdevumi;
29.5. izdevumi kultūras, sporta un citiem biedru labklājības pasākumiem;
29.6. izdevumi pamatlīdzekļu iegādei.
30. Gada plānotie tekošie izdevumi tiek saskaņoti ar valdes priekšsēdētāju.
31. Valde ir tiesīga palielināt un/vai samazināt gada plānotos izdevumus, pieņemot lēmumu.

VI3 Gada neplānotie izdevumi

32. Gada neplānotie izdevumi ir saistīti ar Arodbiedrības darbību, lai sekmētu biedru labklājību un citas sociālās garantijas.
33. Gada neplānotajiem izdevumiem atļauts izmantot līdz 5% (pieci procenti) no kopējiem paredzamajiem gada ienākumiem.
34. Gada neplānoto izdevumu apmērs tiek noteikts Arodbiedrības gada budžeta plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmē.
35. Gada neplānotie izdevumi:
35.1. izdevumi ārkārtas kongresiem, valdes sēdēm, padomes un paplašinātajām sēdēm;
35.2. izdevumi sakarā ar traģēdijām;
35.3. citi iepriekš neplānotie izdevumi, kuri sekmēs biedru labklājību un citas sociālās garantijas.
36. Gada neplānotie izdevumi tiek saskaņoti ar valdes priekšsēdētāju.
37. Valde ir tiesīga palielināt un/vai samazināt gada neplānotos izdevumus, pieņemot lēmumu.

VI4 Arodbiedrības ieguldījumi saimnieciskajā darbībā

38. Arodbiedrība ir tiesīga veikt saimniecisko darbību, kā arī veikt ieguldījumus saimnieciskajā darbībā.
39. Uzsākt un/vai veikt saimniecisko darbību, veikt ieguldījumus un/vai pārtraukt veikt ieguldījumus, izņemt ieguldījumus, kā arī ar tiem saistītos racionālos un finansiālos aspektus izvērtē paplašinātā sēdē, bet galīgo lēmumu pieņem valde.

VII Arodbiedrības naudas līdzekļu izlietojums biedra vajadzībām

40. Biedram ir tiesības vērsties pie Arodbiedrības un saņemt materiālo palīdzību saskaņā ar nolikuma noteikumiem un pielikumiem, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
41. Arodbiedrība savam biedram sniedz materiālo palīdzību šādos gadījumos:
41.1. vienreizēja materiālā palīdzība bērna piedzimšanas gadījumā;
41.2. vienreizēja materiālā palīdzība biedra smagas slimības un/vai nāves gadījumā;
41.3. vienreizējā materiālā palīdzība biedra dzīvesvietas postoša ugunsgrēka un/vai postošu plūdu gadījumā;
41.4. vienreizēja materiālā palīdzība biedra pirmās radniecības pakāpes lejupējo un pirmās radniecības pakāpes augšupējo nāves gadījumā;
41.5. materiālā palīdzība tiesiskās palīdzības sniegšanā;
41.6. materiālā palīdzība tiesu valsts nodevas nomaksā;
41.7. vienreizējā materiālā palīdzība sakarā ar izdienas / vecuma pensijas sasniegšanu;
41.8. citi neklasificētie materiālās palīdzības gadījumi.
42. Lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu un tās apmēru pieņem Valdes priekšsēdētājs, vadoties no Nolikuma noteikumiem un pielikumiem.

VII1 Vienreizējā materiālā palīdzība bērna piedzimšanas gadījumā

43. Lai saņemtu vienreizējo materiālo palīdzību bērna piedzimšanas gadījumā, biedram jāveic šādas darbības:
43.1. trīs mēnešu laikā no bērna piedzimšanas biedram jāiesniedz iesniegums (oriģināls) pasta sūtījumā vai arodbiedrības birojā. Iesnieguma veidlapa pieejama arodbiedrības mājas lapā: www.lida.lv. Iesniegumam kā pielikums tiek pievienots pamatojošs dokuments – dzimšanas apliecības kopija.
44. Materiālās palīdzības apmērs tiek noteikts no 30,00 euro līdz 250,00 euro.
45. Materiālās palīdzības apmērs tiek noteikts pēc biedra kopējās biedra naudas iemaksas apjoma, kā arī biedra ilguma arodbiedrības sastāvā.
46. Materiālā palīdzība tiek piešķirta bezskaidras naudas veidā, ieskaitot naudas līdzekļus biedra norādītā kontā.
47. Gadījumos, kad bērna abi vecāki ir biedri, tad materiālā palīdzība tiek piešķirta vienam no bērna vecākiem pēc vecāku izvēles.
48. Gadījumos, kad tiek nokavēts viena mēneša iesniegšanas termiņš, Arodbiedrībai ir tiesības atteikt sniegt materiālo palīdzību.
49. Lēmums par materiālās palīdzības piešķiršanu tiek izsūtīts uz iesniegumā norādīto biedra e-pastu.

VII2 Vienreizēja materiālā palīdzība biedra smagas slimības un/vai nāves gadījumā

50. Lai saņemtu vienreizējo materiālo palīdzību biedra smagas slimības un/vai nāves gadījumā, biedram vai tā tuviniekam jāveic šādas darbības:
50.1. trīs mēnešu laikā no gadījuma konstatēšanas biedram vai tā tuviniekam jāiesniedz iesniegums (oriģināls) pasta sūtījumā vai arodbiedrības birojā. Iesnieguma veidlapa pieejama Arodbiedrības mājaslapā: www.lida.lv. Iesniegumam kā pielikums tiek pievienots pamatojošs dokuments – miršanas apliecības kopija vai ārsta izziņa.
51. Materiālās palīdzības apmērs tiek noteikts no 30,00 euro līdz 150,00 euro.
52. Materiālās palīdzības apmērs tiek noteikts pēc biedra kopējās biedra naudas iemaksas apjoma, kā arī biedra ilguma arodbiedrības sastāvā.
53. Iestājoties abiem šajā apakšnodaļā minētajiem vienreizējās materiālās palīdzības gadījumiem, laika posmā kas īsāks par 5 (pieciem) gadiem, materiālās palīdzības apmērs nesummējas.
54. Materiālā palīdzība tiek izmaksātā bezskaidrā naudā, ieskaitot naudas līdzekļus biedra un/vai ģimenes locekļa norādītā bankas kontā.
55. Gadījumos, kad tiek nokavēts viena mēneša iesniegšanas termiņš, Arodbiedrībai ir tiesības atteikt sniegt materiālo palīdzību.
56. Lēmums par materiālās palīdzības piešķiršanu tiek izsūtīts uz iesniegumā norādīto biedra e-pastu.

VII3 vienreizējā materiālā palīdzība biedra dzīvesvietas postoša ugunsgrēka un/vai postošu plūdu gadījumā

57. Lai saņemtu vienreizējo materiālo palīdzību biedra dzīvesvietas postoša ugunsgrēka un/vai postošu plūdu gadījumā, biedram vai tā tuviniekam jāveic šādas darbības:
57.1. trīs mēnešu laikā no gadījuma konstatēšanas biedram vai tā tuviniekam jāiesniedz iesniegums (oriģināls) pasta sūtījumā vai arodbiedrības birojā. Iesnieguma veidlapa pieejama arodbiedrības mājaslapā: www.lida.lv. Iesniegumam kā pielikums tiek pievienots pamatojošs dokuments – policijas izziņa.
58. Materiālās palīdzības apmērs tiek noteikts no 30,00 euro līdz 150,00 euro.
59. Materiālās palīdzības apmērs tiek noteikts pēc biedra kopējās biedra naudas iemaksas apjoma, kā arī biedra ilguma arodbiedrības sastāvā.
60. Materiālā palīdzība tiek izmaksātā naudā, ieskaitot naudas līdzekļus biedra un/vai ģimenes locekļa norādītāja bankas kontā.
61. Gadījumos, kad tiek nokavēts viena mēneša iesniegšanas termiņš, Arodbiedrībai ir tiesības atteikt sniegt materiālo palīdzību.
62. Lēmums par materiālās palīdzības piešķiršanu tiek izsūtīts uz iesniegumā norādīto e-pastu.

VII4 Vienreizēja materiālā palīdzība biedra pirmās radniecības pakāpes lejupējo un pirmās radniecības pakāpes augšupējo nāves gadījumā

63. Lai saņemtu vienreizējo materiālo palīdzību biedra pirmās radniecības pakāpes lejupējo un pirmās radniecības pakāpes augšupējo nāves gadījumā, biedram jāveic šādas darbības:
63.1. trīs mēnešu laikā no gadījuma konstatēšanas biedram jāiesniedz iesniegums (oriģināls) pasta sūtījumā vai arodbiedrības birojā. Iesnieguma veidlapa pieejama arodbiedrības mājaslapā: www.lida.lv. Iesniegumam kā pielikums tiek pievienots pamatojošs dokuments – miršanas apliecības kopija un citi ar radniecību saistītie dokumenti (dzimšanas apliecības kopijas, laulības apliecības kopijas).
64. Materiālās palīdzības apmērs tiek noteikts no 30,00 euro līdz 150,00 euro.
65. Materiālās palīdzības apmērs tiek noteikts pēc biedra kopējās biedra naudas iemaksas apjoma, kā arī biedra ilguma arodbiedrības sastāvā.
66. Materiālā palīdzība tiek izmaksātā bezskaidrā naudā, ieskaitot naudas līdzekļus biedra norādītā bankas kontā.
67. Gadījumos, kad tiek nokavēts viena mēneša iesniegšanas termiņš, Arodbiedrībai ir tiesības atteikt sniegt materiālo palīdzību.
68. Lēmums par materiālās palīdzības piešķiršanu tiek izsūtīts uz iesniegumā norādīto e-pastu.

VII5 Materiālā palīdzība tiesiskās palīdzības sniegšanā

69. Biedrs, kurš Arodbiedrībā ir ilgāk par vienu gadu var saņemt tiesisko palīdzību jautājumos, kas saistīti ar dienesta un/vai darba strīdiem un personīgos jautājumos.
70. Biedrs, kurš Arodbiedrībā ir mazāk par vienu gadu var saņemt tiesisko palīdzību jautājumos, kas saistīti ar dienesta un/vai darba strīdiem.
70.1. Tiesisko palīdzību personīgos jautājumos var saņemt par noteiktu atlīdzību vēršoties pie arodbiedrības norīkotā jurista.
71. Biedrs, kurš Arodbiedrībā ir mazāk par sešiem mēnešiem var saņemt tiesisko palīdzību konsultācijas veidā, bet citos jautājumos var saņemt palīdzību par noteiktu atlīdzību pie arodbiedrības norīkotā jurista.
72. Gadījumos, ja arodbiedrības norīkotie juristi nevar, vai nedrīkst sniegt juridiskos pakalpojumus, biedram, kurš arodbiedrībā ir ilgāk par vienu gadu var tikt piešķirta materiālā palīdzība tiesiskās palīdzības sniegšanā.
73. Materiālā palīdzība tiesiskās palīdzības sniegšanā tiek piešķirti un apmaksāta tikai jautājumos, kas saistīti ar biedru dienesta/darba interešu aizstāvību.
74. Lai saņemtu materiālo palīdzību, biedram ir jāveic šādas darbības:
74.1. viena mēneša laikā no gadījuma konstatēšanas biedram jāiesniedz iesniegums (oriģināls) pasta sūtījumā vai arodbiedrības birojā. Iesnieguma veidlapa pieejama arodbiedrības mājaslapā: www.lida.lv. Iesniegumam kā pielikumi tiek pievienoti pamatojoši dokumenti.
75. Materiālās palīdzības piešķiramais apmērs tiek noteikts no 30,00 euro līdz 150,00 euro.
75.1. Materiālās palīdzības apmērs tiek noteikts pēc biedra kopējās biedra naudas iemaksas apjoma, kā arī biedra ilguma arodbiedrības sastāvā.
75.2. Materiālā palīdzība tiek izmaksātā bezskaidrā naudā, ieskaitot naudas līdzekļus biedra norādītā bankas kontā.
75.3. Gadījumos, kad tiek nokavēts viena mēneša iesniegšanas termiņš, Arodbiedrībai ir tiesības atteikt sniegt materiālo palīdzību.
75.4. Lēmums par materiālās palīdzības piešķiršanu tiek izsūtīts uz iesniegumā norādīto e-pastu.
76. Ja stājoties Arodbiedrībā biedram ir nepieciešams vienlaicīgi saņemt arī tiesisko palīdzību, biedram ir jāveic pirmreizējs biedru naudas maksājums sešu mēnešu apmērā trīs darba dienu laikā uz Arodbiedrības norēķinu kontu. Maksājuma mērķī norādot - “vārds uzvārds, personas kods, “Biedra nauda””.

VII6 Materiālā palīdzība tiesas valsts nodevas nomaksā

77. Arodbiedrībai ir tiesības biedram piešķirt materiālo palīdzību tiesu valsts nodevas nomaksā, ja:
77.1. Biedrs ir ilgāk par diviem gadiem arodbiedrībā;
77.2. valsts nodevas nomaksa ir obligāta;
77.3. tiesvedība ir saistīta ar biedra dienesta/darba interešu aizstāvību;
77.4. arodbiedrība ir devusi savu vērtējumu tiesvedības attīstībai un gaitai.
78. Šīs apakšnodaļas 77. punktā minētajiem nosacījumiem jāizpildās kumulatīvi.
79. Lai saņemtu materiālo palīdzību tiesu valsts nodevas nomaksai, biedram ir jāveic šādas darbības:
79.1. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā biedram jāiesniedz iesniegums (oriģināls) pasta sūtījumā vai arodbiedrības birojā. Iesnieguma veidlapa pieejama arodbiedrības mājaslapā: www.lida.lv. Iesniegumam kā pielikumi tiek pievienoti pamatojošie dokumenti.
80. Materiālās palīdzības apmērs tiek noteikts no 30,00 euro līdz 150,00 euro.
80.1. Materiālās palīdzības apmērs tiek noteikts pēc biedra kopējās biedra naudas iemaksas apjoma, kā arī biedra ilguma arodbiedrības sastāvā.
80.2. Materiālā palīdzība tiek izmaksāta bezskaidrā naudā, ieskaitot naudas līdzekļus biedra norādītā bankas kontā.
80.3. Gadījumos, kad tiek nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš, Arodbiedrībai ir tiesības atteikt sniegt materiālo palīdzību.
81. Lēmums par materiālās palīdzības piešķiršanu tiek izsūtīts uz iesniegumā norādīto e-pastu.
82. Gadījumos, kad biedru pārstāv arodbiedrība, tiesu valsts nodevas apmaksu veic Biedrs vai arodbiedrība, pēc iepriekšējas vienošanās.
83. Biedrs, saņemot materiālo palīdzību tiesu valsts nodevas nomaksai, personīgi veic tiesu valsts nodevas apmaksu.
84. Gadījumos, kad ir iespējams atgūt tiesas izdevumu samaksāto naudas summu par jurista un/vai advokāta pakalpojumiem, iepriekš izmaksātā naudas summa tiek atgriezta arodbiedrības kontā.

VII7 vienreizējā materiālā palīdzība sakarā ar izdienas / vecuma pensijas sasniegšanu

85. Arodbiedrībai ir tiesības biedram piešķirt materiālo palīdzību sakarā ar izdienas / vecuma pensijas sasniegšanu, ja:
85.1. Biedrs arodbiedrībā ir kopš tās dibināšanas, un ir dienējis / strādājis Iekšlietu un/vai Tieslietu sistēmā pirms arodbiedrības izveidošanas;
85.2. Biedrs ir sasniedzis piecdesmit gadu vecumu;
85.3. Biedrs dienestā ir ne mazāk kā divdesmit gadi;
86. Lai saņemtu vienreizējo materiālo palīdzību biedra pensionēšanās gadījumā, biedram jāveic šādas darbības:
86.1. trīs mēnešu laikā no pensionēšanās biedram jāiesniedz iesniegums (oriģināls) pasta sūtījumā vai arodbiedrības birojā. Iesnieguma veidlapa pieejama arodbiedrības mājaslapā: www.lida.lv. Iesniegumam kā pielikums tiek pievienots pamatojošs dokuments.
87. Materiālās palīdzības apmērs ir 150,00 euro.
88. Materiālā palīdzība tiek izmaksātā bezskaidrā naudā, ieskaitot naudas līdzekļus biedra norādītā bankas kontā.
89. Gadījumos, kad tiek nokavēts iesnieguma iesniegšanas termiņš, Arodbiedrībai ir tiesības atteikt sniegt materiālo palīdzību.
90. Lēmums par materiālās palīdzības piešķiršanu tiek izsūtīts uz iesniegumā norādīto e-pastu.

VIII Citi noteikumi

91. Biedram ir pienākums sadarboties un sniegt visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, ko pieprasa Arodbiedrība, kā arī jābūt sasniedzamam vai e-pastā vai telefoniski, kas norādīts iesniegumā par iestāšanos.
92. Materiālā palīdzība tiek piešķirta tad, kad palīdzības saņēmējam nav citas iespējas kā iegūt finansiālo atbalstu, un palīdzības saņēmējs ir darījis visu iespējamo, lai šādu finansiālo atbalstu saņemtu.
93. Ar atsevišķu valdes lēmumu var lemt par materiālās palīdzības piešķiršanu arī citos gadījumos, kas nav norādīti nolikumā, izvērtējot biedra iesniegumā un pielikumos norādīto informāciju. Lēmumu pieņemšana notiek pēc analoģijas ar citiem materiālās palīdzības izmaksas veidiem. Šādos gadījumos izmaksas summa nedrīkst pārsniegt 100 euro.
94. Materiālā palīdzība tiek piešķirta, izvērtējot agrāk izmaksāto naudas līdzekļu apmēru, biedru naudas iemaksas apmēru, kā arī ilgumu biedra statusā.
95. Grozījumus Nolikumā apstiprina Valde.
96. Ar šo nolikumu tiek iepazīstināti visi arodbiedrības biedri. Aizpildot veidlapu par materiālās palīdzības piešķiršanu, biedrs apliecina, ka ir iepazinies ar finanšu nolikumu.
97. Gadījumi, kas netiek aprakstīti šai nolikumā, tiek skatīti valdes sastāvā pēc līdzības un prakses.
98. Šim nolikumam kā pielikums ir maksājumu gradācijas tabula.
99. Arodbiedrības finansiālo grūtību rezultātā, izmaksas var tikt apturētas uz nenoteiktu laiku.
100. Šīs nolikums stājas spēkā ar 2017. gada 1. janvāri, bet spēku zaudē 2013. gada 13. decembra Finanšu līdzekļu nolikums.

Pielikums Nr.1 "Maksājumu gradācijas tabula" 

Pieteikums materiālās palīdzības saņemšanai